Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7078,Wykonanie-I-czesci-robot-budowlanych-w-ramach-zadania-pn-quotZabezpieczenie-prze.html
2021-09-29, 04:35

Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8548970
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.25.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  09.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  23.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.07.2021 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

 1. Wykonanie schronień dla zwierząt strefy przybrzeżnej w km 4+500-4+540 prawego brzegu rzeki Strug.
 2. Wykonanie umocnień skarp za pomocą materacy siatkowo-kamiennych prawego i lewego brzegu rzeki Strug w km 4+130-4+140.
 3. Wykonanie umocnienia stopy skarpy podwójną kiszką faszynową lewego brzegu rzeki Strug w km 3+600-4+600.
 4. Wykonanie umocnienia stopy skarpy podwójną kiszką faszynową prawego brzegu rzeki Strug w km 3+600-3+650.
 5. Wykonanie umocnienia stopy skarpy podwójną kiszką faszynową prawego brzegu rzeki Strug w km 4+400-4+600.
 6. Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym luzem w stopie skarpy na geowłókninie prawego brzegu rzeki Strug w km 3+650-3+792.
 7. Wykonanie wzmocnienia ustojowania słupów linii posadowionych na skraju umocnień brzegowych.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się przynajmniej:

A) Wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
- 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych, o wartości min. 2 000 000 zł brutto,
albo
- 2 zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 2 000 000 zł brutto.

UWAGA: 
- Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych uważane będą roboty polegające na wykonaniu ubezpieczeń skarp lub dna  rzek  lub  ubezpieczeń skarp lub dna potoków za pomocą narzutu kamiennego lub koszy siatkowo-kamiennych lub kiszki faszynowej.
- Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
- Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej, tj. 7 lat, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanych robót budowlanych.

Dla pkt A) kwalifikacja na podstawie zał. nr 10 i nr 11 do oferty.

B) iż dysponuje lub dysponował będzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

a) kierownikiem budowy (1 osoba)
Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
− co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień 
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.),

W celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 12 do formularza oferty „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” należy wskazać łączny okres (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności.

b) kierownikiem robót (1 osoba)
 Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:
− co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień 
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.),

W celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 12 do formularza oferty „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” należy wskazać łączny okres (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności.

c) osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:
- geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podział nieruchomości gruntowych oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
- geodezyjna obsługa inwestycji.

Dla pkt B) kwalifikacja na podstawie zał. nr 12 do oferty.

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w  lit. A) i B) powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.06.2021 14:04:25
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i dokonaną zmianą treści SWZ.
 • 22.06.2021 14:13:43
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • zmiana brzmienia warunków udziału w postępowaniu
 • 22.06.2021 14:18:37
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 09.07.2021 11:52:39
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i dokonaną zmianą treści SWZ.
 • 09.07.2021 12:00:24
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Zmiana brzmienia warunku udziału w postępowaniu
 • 09.07.2021 12:04:50
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 16.07.2021 15:32:36
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.