Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont Wałów Przeciwpowodziowych od Miejscowości Janiszowice do Żytowania 7 odcinków – etap I wał Markosice-Późna.”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Lubańska 9A
59-900 Zgorzelec
tel.+48 75 64 08 152
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.42.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  09.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1Przedmiotem zamówienia jest: Remont  Wałów Przeciwpowodziowych od Miejscowości Janiszowice do Żytowania 7 odcinków – etap I wał Markosice-Późna

Na przewidziany  do wykonania w programie funkcjonalno-użytkowym zakres prac składa się:

 1. Na podstawie posiadanej ekspertyzy technicznej przekroi oraz założonego profilu podłużnego wału decyzji nakazowej  należy opracować projekt dokumentacji remontowej ( opracowanie nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnych w związku z nakazem Lubuskiego  Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego)
 2. wykonanie prac remontowych według zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej, w tym:
  • wycięcie i wykarczowanie drzew rosnących w koronie wału,
  • usuniecie z walu humusu i złożenie w pryzmę wzdłuż wału
  • rozbiórka górnej części wału do poziomu wskazanego w ekspertyzie
  • mechaniczne dogęszczenie podłoża wału do osiągnięcia zgodnego z przepisami stopnia zagęszczenia,
  • ponowne uformowanie wału do poziomu właściwej niwelety korony wału z gruntu z odkładu z zagęszczeniem w celu uzupełnienia brakujących mas ziemnych  należy zakupić i dowieźć grunt niespoisty
  •  w osi wału przesłony przeciwfiltracyjnej, (w ekspertyzie jako przesłonę zaproponowano ściankę z grodzic poliwinylowych, zamawiający dopuszcza wykonanie  przesłony innymi metodą  np. CDMM warunkiem jest spełnienie wodoprzepuszczalności przegrody mniejszej równej 1x10-7 m/s)
  • humusowanie  korpusu wału  materiałem wcześniej złożonym w pryzmy  wraz z obsiewem mieszanką traw.

Uwagi: Szczegółowe rozwiązania  zawarte są w ekspertyzie technicznej stanowiącej załącznik do PFU.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1.      Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą   na budowie, remoncie wałów,  lub wykonywanie konstrukcji  nasypów ziemnych pod konstrukcje dróg lub remoncie, budowie  lub przebudowie  urządzeń hydrotechnicznych o wartości łącznej nie mniejszej niż 2 miliony złotych.

 

2.     Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada lub dysponuje łącznie następującymi osobami: -  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  hydrotechnicznej wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.u. 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. Lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia  budowlane w tej specjalności.

 

3.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota oferowanej ceny brutto .

 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.06.2021 08:14:09
 • Anna Rosa

 • sprostowanie SWZ zmiana terminu skladania ofert
 • 29.06.2021 14:40:14
 • Anna Rosa

 • modyfikacja SWZ i ogłoszenia o zamówieniu
 • 06.07.2021 13:12:45
 • Anna Rosa

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • 12.07.2021 07:49:17
 • Anna Rosa

 • prawa błędu pisarskiego

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry