Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie przeglądów podwodnej części kadłubów lodołamaczy należących do RZGW w Szczecinie

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.91 44 11 296
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2810.14.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.06.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  15.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.07.2021 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów doraźnych podwodnej części kadłubów lodołamaczy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ( zgodnie z punktem 5.5 i 5.5.1 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych Polskiego Rejestru Statków (PRS) – Część I ZASADY KLASYFIKACJI.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 oraz Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d do SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamówienie składa się z następujących części:

a) w zakresie części I: lodołamacz LC01 - STANISŁAW;

b) w zakresie części II: lodołamacz LL01 - ANDRZEJ;

c) w zakresie części III: lodołamacz L - 1000 DZIK;

d) w zakresie części IV: lodołamacz L - 401 ŻBIK.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dotyczy wszystkich Części (I-IV):

Celem spełniała warunku udziału Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług przeglądu klasowego wraz z konserwacją kadłuba statku o kadłubie aluminiowym lub stalowym o długości nie mniejszej niż 8m i o mocy silnika głównego nie mniejszej niż 100KM.

Warunek udziału jest taki sam dla każdej z Części, tj. Wykonawca spełniając warunek udziału może złożyć ofertę w zakresie jednej Części, kilku lub wszystkich.

Informacje dodatkowe

1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

2. Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • lodołamacz LC01 - STANISŁAW

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • lodołamacz LL01 - ANDRZEJ

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • lodołamacz L - 1000 DZIK

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • lodołamacz L - 401 ŻBIK

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry