Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Udrożnienie koryt potoków na terenie Gminy Łącko”

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.18 441 37 89 wew. 28
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.50.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.06.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  30.06.2021 09:30
 • Termin otwarcia ofert
  30.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie koryt potoków na terenie Gminy Łącko poprzez wykoszenie skarp gęsto porastających wysoką trawą, wycinkę przerostów miękkich i twardych  na wybranych odcinkach oraz udrożnienie przekroju regulacyjnego z nadmiaru namułów zalegających w korycie.

1. Na potoku Czarna Woda wytypowano odcinek ujściowy tj. w km 0+150 - 1+000 do udrożnienia poprzez mechaniczne usunięcie namułu, który nagromadził się na skarpach i odcinkowo w dnie.  Spadek dna pozostanie jednak taki sam jak obecnie, gdyż nie ma potrzeby ani możliwości kształtowania go z uwagi na rzędną dna odbiornika - rzeki Dunajec. Przed wykonaniem udrożnienia należy wykonać koszenie traw oraz wycinkę i karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z utylizacją. Planuje się udrożnienie - 70 % urobku na odkład czyli z pozostawieniem materiału na brzegu w miejscu wybrania. Pozostała część zostanie odwieziona do 1,0 km i posłuży do zasypania wyrw na brzegu Dunajca przy ujściu Czarnej Wody. Na odcinku ujściowym 150 m oraz na pozostałym odcinku w km 1+000 - 3+000 prace utrzymaniowe polegać będą na wycince przerostów jw.

2. Na potoku Zakiczańskim w km 0+000 - 1+200 zaplanowano w pierwszej kolejności wycinkę przerostów wikliny porastających skarpy cieku - wycinka jw. Dodatkowo na odcinku 0+000 - 0+900 zostanie wykonane udrożnienie koryta regulacyjnego poprzez zebranie nadmiaru materiału gromadzącego się przy skarpach. Dno na tym potoku jest stabilizowane korekcją progów drewnianych a zatem z uwagi na ustalony spadek dno nie będzie naruszone podczas wykonywania udrożnienia. Materiał zostanie wbudowany na miejscu poza obrębem koryta zasadniczego lub rozplantowany w rejonie koryta.

3. Na potoku Lichnia wytypowano odcinek  w km 0+000 - 1+500 do udrożnienia przy czym: -  w km 0+000 - 0+350 zostanie zlecone jedynie ścinanie przerostów  karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z utylizacją - w km 0+350 - 1+300 prace polegać będą na wykoszeniu skarp, wycince  przerostów na skarpach oraz odmuleniu przekroju regulacyjnego dla przywrócenia jego drożności. Zebranie namułów będzie dotyczyło skarp i odcinkowo dna w miejscach większych namulisk. Spadek dna nie będzie zmieniony, ale odtworzony. Planuje się wykonanie udrożnienia w 70% na odkład czyli z pozostawieniem materiału w miejscu pobrania, z rozplantowaniem na brzegach , wyrównaniem nierówności, uformowaniem skarp. - w km 1+300 - 1+500 -  ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z utylizacją

4. Na potoku Leszcz w km 0+000 - 0+950 zaplanowano w pierwszej kolejności wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp potoku wraz z wygrabieniem i wywozem lub rozdrobnieniem do rozmiaru sieczki. Planuje w się też wykonanie udrożnienia przekroju regulacyjnego poprzez zebranie nagromadzonego materiału na skarpach i w dnie. Urobek zostanie odwieziony do 1,0 km i wbudowany w skarpy Dunajca przy ujściu potoku Leszcz.

5. Na potoku Śliwowiec w km 0+350- 1+300 zaplanowano udrożnienie koryta regulacyjnego,  uformowanego trapezowego, poprzez zebranie materiału odłożonego na skarpach. Przekrój koryta zostanie odtworzony, spadek dna nie ulegnie zmianie. Urobek zostanie pobrany na odkład czyli wbudowany w skarpy i groble w miejscu pobrania. Na pozostałym odcinku w km 0+000 - 0+350 prace utrzymaniowe polegać będą tylko na wycince przerostów jw.

6. Na potoku Przykopa wybrano odcinek w km 0+500 - 1+200 do udrożnienie poprzez zebranie nadmiaru materiału. Koryto na tym odcinku jest trapezowe uformowane obustronnie ogroblowane.  W górnym odcinku będzie  konieczność przycięcia przerostów na skarpach koryta. Materiał w całości zostanie wbudowany na miejscu w skarpy grobli potoku które mają lokalnie obniżenia i uszkodzenia.  Na całym odcinku w km 0+000 - 1+200 prace utrzymaniowe będą polegały na wykoszeniu skarp lub wycince przerostów wraz z utylizacją.

7.Na potoku Szczereżanka w km 0+500 - 1+200 zaplanowano udrożnienie koryta naturalnego potoku poprzez wycinkę przerostów na skarpach wraz z utylizacją, oraz lokalne usunięcie namułów naprzemiennie odkładających się przy brzegach. Materiał zostanie na miejscu wbudowany w skarpy oraz lokalnie w ogroblowanie  koryta potoku. Na całym odcinku w km 0+000 - 1+200 prace utrzymaniowe będą polegały również na wycince przerostów wraz z utylizacją.

Prace należy wykonywać zgodnie z pismem RDOŚ znak ST-II.670.7.2021.ED z dnia 26.02.2021 r.

Wykonawca zadania jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przyrodniczego na czas wykonywania zaplanowanych prac z uwagi na możliwość występowania gatunków chronionych ptaków lub płazów w ich okresie rozrodczym. Wykonawca powinien nawiązać kontakt z Polskim Związkiem Wędkarskim, aby w razie potrzeby objąć obserwacją udrażniany odcinek cieku pod kątem bytowania ryb.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

1.   posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o  wartości nie niższej niż 100 000,00

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności: 1 osoba – na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i  jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załacznikiem nr 1 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.06.2021 08:52:30
 • Renata Jabłońska

 • Zamawiający wprowadził możliwość załączenia dodatkowych dokumentów do oferty
 • 13.07.2021 14:47:54
 • Renata Jabłońska

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak

Dożynkowa 20
33-300 Nowy Sącz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry