Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.31.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.06.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  13.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.07.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie  działania Zarządu Zlewni w Jaśle w podziale na 9 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla wszystkich części zamówienia na zasadach określonych w lit. a) – d):

a) Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych,

b) Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Cz. 1
 • Utrzymanie cieków naturalnych - potok Warzycki w km 0+000-6+000

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 2
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Grobla (wg MPHP Wólka) w km 0+000 - 7+000

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 3
 • Utrzymanie potoku Czermianka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 4
 • Utrzymanie potoku Krygowianka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 5
 • Utrzymanie potoku Młynówka

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 6
 • Utrzymanie potoku Moszczanka,

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 7
 • Utrzymanie potoku Olszynka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Cz. 8
 • Utrzymanie potoku Wójtowianka

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • cz. 9
 • Utrzymanie potoku Kunowski

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry