Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Remont stopnia wodnego km 20+300 na rzece Wschodniej, Utrzymanie rzeki Sanicy wraz z konserwacją jazu piętrzącego w km. 16+800”

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284254
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.43.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  30.06.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.06.2021 10:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Remoncie stopnia wodnego km 20+300 na rzece Wschodniej, Utrzymanie rzeki Sanicy wraz z konserwacją jazu piętrzącego w km. 16+800”. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
Część nr 1  - Remont stopnia wodnego km 20+300 na rzece Wschodniej

Przedmiotowy zakres prac obejmuje:

 • remont konstrukcji betonowych i żelbetowych jazu
 • naprawę uszkodzeń powierzchniowych poprzez ręczną reprofilację powierzchni konstrukcji betonowych jazu i powierzchni przyczółków betonowych jazu
 • wykonanie iniekcji w poziomej dylatacji przyczółków jazu
 • demontaż i montaż konstrukcji kładki stalowej dla pieszych, wyważenie i scalenie na nowych żelbetowych przyczółkach i stalowej podporze
 • czyszczenie ręczne i malowanie konstrukcji pełnościennych kładki jazu

Część nr 2 - Utrzymanie rzeki Sanicy wraz z konserwacją jazu piętrzącego w km. 16+800

Przedmiotowy zakres prac obejmuje:

 • wykoszenie porostów ręcznie wraz z wygrabieniem ze skarp cieku
 • wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się – hakowanie
 • ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych wraz z wywiezieniem materiału
 • skucie i reprofilacja (wypełnienie ubytków) pow. pionowych przyczółków jazu zaprawą polimerową
 • spawanie stopy prowadnicy jazu
 • wykonanie i założenie szandorów na jazie

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną na rzekach i urządzeniach wodnych (potwierdzoną dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) o wartości co najmniej:

Dla części nr 1 - 30 000,00 zł

Dla części nr 2 - 50 000,00 zł

b. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która w okresie 5 lat od terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy na obiektach hydrotechnicznych przy co najmniej 1 robocie budowlanej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł oraz posiadająca jedne z niżej wymienionych uprawnień:

 1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej: inżynieria wodna lub melioracje wodne nadane z mocy § 4,6,7,9 Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1.09.1964 r. (Dz. Bud. Nr 17 z dn. 19.09.1964 r.),
 2. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych obejmujących również ujęcia wód oraz budowle basenów wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych lub melioracje wodne; nadane z mocy § 13 ust. 1 pkt. 3 lit. d lub pkt. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),
 3. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uzyskane w okresie obowiązywania przepisów w latach 1994-2014 nadane z mocy art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  oraz: § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 8, poz. 38) lub § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817) lub § 17 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578),
 4. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej nadane z mocy art. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) oraz: § 13 ust.10, 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014r. poz.1278).

Warunki realizacji umowy

Określa załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane
 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.06.2021 10:12:09
 • Krzysztof Madej

 • Zapytanie o postępowanie nr KR.ROZ.2810.43.2021

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
  31-109 Kraków


  Zapytanie o postępowanie nr KR.ROZ.2810.43.2021

  W załączniku nr 10 do SWZ w tabeli którą należy uzupełnić w punkcie 3 widnieje:
  Doświadczenie -okresy pełnienia nadzorów (Data i nazwa inwestycji).
  W związku powyższym proszę o wyjaśnienie jak mam rozumieć i interpretować ten zapis znajdujący się w nawiasie.
  Roboty konserwacyjno budowlane wykonywane w naszym zawodzie zwykle trwają ok 2-3tygodnie w zależności od stopnia trudności i wielkości obiektu. Aby wykazać ponad 3 lat takiego doświadczenia, należałoby dołączyć przynajmniej w okolicy 40 poświadczeń nadzorowania obiektów.
  Ponieważ średni czas wymagania referencji które są przedstawiane do udziału w postępowaniach przetargowych to 3 lub maksymalnie 5 lat, niezwykle utrudnionym będzie udokumentowanie robót z przed wielu lat, z powodu ograniczenia czasowego jakim dysponujemy (prace konserwacyjne rozpoczynają się najwcześniej po 15 sierpnia, więc pozostaje nam – Wykonawcom tylko kilka miesięcy pracy w roku). Pomimo wieloletniego doświadczenia w pełnieniu obowiązków kierownika może okazać się, że nie będzie możliwe poświadczenia okresów pełnienia nadzorów.
  Zamawiający w odpowiedzi na udzielone zapytanie informuje, że w rozdziale 7 SWZ pkt 7.2.1 lit. b dokonał zmian warunków udziału w postępowaniu, w rozdziale 15 SWZ pkt 15.3.2 dokonał zmian kryterium oceny ofert oraz zmodyfikowany został załącznik nr 1 i 10 do SWZ.

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.06.2021 14:20:18
 • Krzysztof Madej

 • Zmiana warunków udziału w postępowaniu
 • 21.07.2021 13:59:51
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 21.07.2021 14:00:31
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 21.07.2021 14:04:09
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Część nr 1 - "Remont stopnia wodnego km 20+300 na rzece Wschodniej"

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Część nr 2 - "Utrzymanie rzeki Sanicy wraz z konserwacją jazu piętrzącego w km. 16+800"

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry