Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

„Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w miejscowości Tuchów (km lokalny wału lewego 0+000 – 1+310 km lokalny wału prawego 0+000 – 1+013) – aktualizacja dokumentacji”

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.(18) 441 37 89 wew. 28
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  34/ZZN/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.06.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  21.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w miejscowości Tuchów (km lokalny wału lewego 0+000 – 1+310 km lokalny wału prawego 0+000 – 1+013) – aktualizacja dokumentacji”. Zamówienie obejmuje opracowanie nowego przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych a także przygotowanie wizualizacji graficznej inwestycji w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną opracowaną w 2016 roku przez Agencję Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm PERFEKT” Sp. z o.o. w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę projektową, o wartości co najmniej 15 000 zł brutto (wraz z załączeniem dowodów, czy usługa została wykonana należycie) w zakresie wykonania dokumentacji kosztorysowej zawierającej przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadania związanego z budową, odbudową lub remontem obiektów liniowych ochrony przeciwpowodziowej. 

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4 „Wykaz zrealizowanych usług” wraz z załączonymi dowodami.

 1. Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), to jest:

a) minimum 1 osobą na stanowisku projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

b) minimum 1 osobą na stanowisku kosztorysanta lub rzeczoznawcy kosztorysowego, z minimum 5 letnim doświadczeniem w samodzielnym wykonywaniu dokumentacji kosztorysowych.

Zamawiający dopuszcza udział jednej osoby, o ile osoba ta spełnia wszystkie wymagania wymienione w lit. a) oraz b).

Na potwierdzenie spełnienia warunków podanych w pkt. 6, ppkt. 2) Wykonawca złoży załącznik nr 6 – „Wykaz osób” wraz z załączonymi uprawnieniami.

 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PIOTR MONTEWSKI INFOKOSZT

Jana Sas-Zubrzyckiego 5 /72
30-611 Kraków

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry