Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont śluzy małej – stopień wodny Krapkowice. Etap III

Tryb podstawowy

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089 Opole
tel.+48 77 407 47 03
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.49.2021.MB
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.06.2021 18:00
 • Termin składania ofert
  29.06.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.06.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na  zadaniu pn.: „Remont śluzy małej – stopień wodny Krapkowice. Etap III”.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:

 

 1. Roboty przygotowawcze                   
 • Odpompowanie wody ze śluzy
 • Utrzymywanie śluzy w stanie odpompowanym w okresie prowadzenia robót
 • Nadzór autorski projektanta nad robotami budowlanymi
 • 2. Odbudowa narożnika lewego i  prawego głowy górnej
 • Rozbiórki uszkodzonych ciosów kamiennych oraz pozostałości cegieł, załadunek na barkę i transport na nabrzeże przeładunkowe, przeładunek na samochody i odwóz na wysypisko z opłatą za składowanie
 • Zmycie ciśnieniowe powierzchni wodą
 • Odbudowa naroży z odzyskanych i nowych ciosów kamiennych, materiały dostarczane transportem wodnym 
 • Odbudowa ścian cegłą klinkierową, materiały dostarczane transportem wodnym
 • Wykonanie natryskiem hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
 • Załadunek i odwóz gruzu z rozbiórki z opłatą za składowania
 • 3. Naprawa ścian czołowych głowy górnej, ścian bocznych od strony lądu oraz ścian wewnętrznych głowy górnej
 • Rozbiórka olicowani ścian z cegły klinkierowej, załadunek na barkę i transport na nabrzeże przeładunkowe, przeładunek na samochody i odwóz na wysypisko z opłatą za składowanie
 • Zmycie ciśnieniowe powierzchni skutych
 • Odbudowa ścian cegłą klinkierową, materiały dostarczane transportem wodnym
 • Naprawa rys i pęknięć metodą iniekcji uszczelniającej
 • Naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
 • Rewitalizacja metodą konserwatorską w tym oczyszczenie powierzchni murów szczotkami stalowymi, zabicie mikroorganizmów na licu ścian, usunięcie roślin, chemiczne związanie szkodliwych soli  preparatem do odsalania murów, wzmacnianie strukturalne lica cegły zmurszałej, uzupełnianie małych ubytków zaprawą do uzupełnień, wykucie starych spoin oraz ponowne spoinowanie, scalanie kolorystyczne powierzchni ceglanych, wykuwanie pojedynczych cegieł i naprawa tych miejsca
 • 4. Rozbiórki
 • Skucie okładziny na koronach głów i pasach górnych komory śluzy,  załadunek na barkę i transport na nabrzeże przeładunkowe, przeładunek na samochody i odwóz na wysypisko z opłatą za składowanie
 • Rozbiórka zniszczonych chodników wzdłuż peronów i demontaż krawężników, załadunek na barkę i transport na nabrzeże przeładunkowe, przeładunek na samochody i odwóz na wysypisko z opłatą za składowanie
 • Demontaż skrzynek cumowniczych, załadunek na barkę i transport na nabrzeże przeładunkowe, przeładunek na samochody i odwóz na wysypisko z opłatą za składowanie
 • Rozbiórka części skrzydełka na głowie dolnej, załadunek na barkę i transport na nabrzeże przeładunkowe, przeładunek na samochody i odwóz na wysypisko z opłatą za składowanie
 • 5. Oczyszczenie ścian i korony głów oraz odbudowa i spoinowanie ścian
 • Zmycie ciśnieniowe powierzchni ścian i oczyszczanie powierzchni metodami fizyko - chemicznymi
 • Naprawa rys i pęknięć metodą iniekcji sklejającej oraz iniekcji uszczelniającej
 • Naprawa lokalnych ubytków oraz odbudowa w miejscach pęknięć cegłą klinkierową wraz ze spoinowaniem, transport wodny materiałów
 • Naniesienie warstwy hydrofobowej
 • Rewitalizacja metodą konserwatorską w tym oczyszczenie powierzchni murów szczotkami stalowymi, zabicie mikroorganizmów na licu ścian, usunięcie roślin, chemiczne związanie szkodliwych soli  preparatem do odsalania murów, wzmacnianie strukturalne lica cegły zmurszałej, uzupełnianie małych ubytków zaprawą do uzupełnień, wykucie starych spoin oraz ponowne spoinowanie, scalanie kolorystyczne powierzchni ceglanych, wykuwanie pojedynczych cegieł i naprawa tych miejsc
 • Odbudowa korony głów cegłą klinkierową, transport wodny materiałów
 • Uzupełnienie ubytków z kamienia naturalnego ciosów narożnych zwieńczających wnęki drabinek, transport wodny materiałów
 • 6. Płyta denna
 • Rozkucie dna sekcjami  na gł. 30 cm , załadunek na barkę i transport na nabrzeże przeładunkowe, przeładunek na samochody i odwóz na wysypisko z opłatą za składowanie
 • Wiercenie otworów i montaż kotew
 • Zbrojenie i betonowanie płyty dennej sekcjami z transportem wodnym materiałów
 • Wykonanie pokryw z blachy  zabezpieczających wyloty w dnie z transportem wodnym materiałów
 • 7.Osadzenie nowych skrzynek cumowniczych w ścianie śluzy
 • 8.Odbudowa górnych pasów ścian komory
 • Odbudowa górnych ścian cegłą klinkierową, materiały dostarczane transportem wodnym
 • Naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
 • 9. Uzupełnienie krawędzi, klamer na wnękach i wymiana okuć wnęk na koronach głów
 • Demontaż uszkodzonych stopni i montaż nowych  z transportem wodnym materiałów
 • Wymiana okuć wnęk na koronach głów z transportem wodnym materiałów
 • Przykrycie wnęk
 • 10. Naprawa i spoinowanie schodów z głowy górnej na perony
 • Rewitalizacja metodą konserwatorską w tym oczyszczenie powierzchni murów szczotkami stalowymi, zabicie mikroorganizmów na licu ścian, usunięcie roślin, chemiczne związanie szkodliwych soli  preparatem do odsalania murów, wzmacnianie strukturalne lica cegły zmurszałej, uzupełnianie małych ubytków zaprawą do uzupełnień, wykucie starych spoin oraz ponowne spoinowanie, scalanie kolorystyczne powierzchni ceglanych, wykuwanie pojedynczych cegieł i naprawa tych miejsc
 • Spoinowanie materiałami o podwyższonej wodoszczelności
 • 11. Odtworzenie peronów i wylewki
 • Odtworzenie peronów cegłą klinkierową wraz ze spoinowaniem, materiały dostarczane transportem wodnym
 • naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej
 • wykonanie chodników z betonu wylewanego na mokro, dostarczenie materiałów transportem wodnym
 • odbudowa chodnika z płyt betonowych 20 x 20 cm, dostarczenie materiałów transportem wodnym
 • wykonanie krawężników, dostarczenie materiałów transportem wodnym
 • 12. Odtworzenie skrzydełka
 • Skucie cegły klinkierowej, załadunek na barkę i transport na nabrzeże przeładunkowe, przeładunek na samochody i odwóz na wysypisko z opłatą za składowanie
 • Odbudowa okładziny klinkierowej ściany skrzydełka oraz korony z transportem wodnym materiałów
 • Naniesienie hydrofobowej warstwy zabezpieczającej

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zostały zawarte z załączonych dokumentach zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zostały zawarte z załączonych dokumentach zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zostały zawarte z załączonych dokumentach zamówienia.

Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w §13 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry