Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.32.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.06.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  12.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.07.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II w podziale na 27 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części, w tym dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna.

Zamówienie składa się z następujących części:

 1. Cz. 1. „Roboty utrzymaniowe  na rzece Trzebośnica w km 16+710-19+180, 22+830 - 34+349, 38+024 - 40+880”
 2. Cz. 2. „Roboty utrzymaniowe na potoku Krzywy w km 0+000 -  1+642”
 3. Cz. 3. „Roboty utrzymaniowe na potoku Lubinka w km 5+081 - 7+792 , 12+004  - 17+138”
 4. Cz. 4. „Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa w km 0+000 - 6+823”
 5. Cz. 5. „Roboty utrzymaniowe na rzece Nitka w m. Płusy, Tarnogród, gm. Księżpol, Tarnogród”
 6. Cz. 6. „Roboty utrzymaniowe na rzece Siedleszczanka w km 0+133-1+450 -1317mb w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski”
 7. Cz. 7. „Roboty utrzymaniowe na rzece Tuczyn w gm. Annopol, Gościeradów”
 8. Cz. 8. „Roboty utrzymaniowe na rzece Łukawica w gm. Radomyśl nad Sanem”
 9. Cz. 9. „Roboty utrzymaniowe na rzece Jodłówka w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem”
 10. Cz. 10. „Roboty utrzymaniowe na rzece Złodziejka w m. Lipa, Gielnia gm. Zaklików”
 11. Cz. 11. „Roboty utrzymaniowe na rzece Stanianka w m. Potoczek, Potok Kolonia Stany gm. Potok Wielki”
 12. Cz. 12. „Roboty utrzymaniowe na rzece Jędrzejówka w m. Trzydnik gm. Trzydnik Duży”
 13. Cz. 13. „Roboty utrzymaniowe na rzece Partyzant w m. Gościeradów gm. Gościeradów”
 14. Cz. 14. „Roboty utrzymaniowe na rzece Stróżanka w gm. Nisko i Rudnik Nad Sanem”
 15. Cz. 15. „Roboty utrzymaniowe na rzece Dąbrówka w km 0+000-10+150, km 10+850-12+100- 11 400 mb w m. Stale- Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. Tarnobrzeski”
 16. Cz. 16. „Roboty utrzymaniowe na potoku Bystrzyk w km 0+000-0+020, 0+480-3+000- 2 540 mb w m. Nowa Dęba, gm. Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski”
 17. Cz. 17. „Roboty utrzymaniowe na potoku Jaślańsko-Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec”
 18. Cz. 18. „Roboty utrzymaniowe na potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa”
 19. Cz. 19. „Roboty utrzymaniowe na potoku Kłyż w km 0+000 - 13+509”
 20. Cz. 20. „Roboty utrzymaniowe na potoku Złota w km 11+142-23+052”
 21. Cz. 21. „Roboty utrzymaniowe na rzece Dopływ spod Dyjaków m. Dąbrówka, Kurzyna Mała, Borki gm. Ulanów”
 22. Cz. 22. „Roboty utrzymaniowe na kanale Opoka-Borów w m. Opoka i Kosin gm. Annopol”
 23. Cz. 23. „Roboty utrzymaniowe na rzece Stawidza w km 0+000-8+721 -8721mb w m. Stale-Bukie, Tarnowska Wola, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski”
 24. Cz. 24. „Roboty utrzymaniowe na rzece Żupawka - Miętus w km 0+000-4+750-4750 mb w  m. Grębów, Wydrza, gm. Grębów pow. tarnobrzeski”
 25. Cz. 25. „Roboty utrzymaniowe na rzece Smarkata w km 0+000-2+657 - 2 657 mb w m. Durdy .Gmina Baranów Sandomierski”
 26. Cz. 26. „Roboty utrzymaniowe na potoku Klonów w km 0+000-2+000- 2000 mb w m. Krawce, gm. Grębów, pow. tarnobrzeski”
 27. Cz. 27. „Roboty utrzymaniowe  na potoku Trzybnik w km 0+000 - 1+460 , 3+879 - 4+194 , 5+078- 5+288 , 5+975 - 6+085 , 6+094 - 6+232 , 7+525 - 8+131

Wykonawca składa jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, a wolę przystąpienia do określonych części wyraża w pliku Formularza ofertowego- zał. nr 2 do SWZ

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla wszystkich części zamówienia:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6  i 7 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów dla danej części zamówienia- Zał. nr 3 do SWZ

Informacje dodatkowe

Wykonawca składa jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, a wolę przystąpienia do określonych części wyraża w pliku Formularza ofertowego- zał. nr 2 do SWZ 

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 10 części.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry