Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Limanowa” część 1: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na potoku Porąbka w km 0+250 – 1+200 w m. Dobra gm. Dobra” część 2: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na potoku Pożary w km 0+400 - 0+480 w m. Stara Wieś, gm. Limanowa”

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.18 441 37 89 wew. 28
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.48.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  01.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  01.07.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, utrzymaniowe na potokach na terenie NW Limanowa. Zamówienie podzielone jest na 2 części, tj.:

część 1: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na potoku Porąbka w km 0+250 – 1+200 w m. Dobra gm. Dobra”

Proces erozji brzegowej na przedmiotowym odcinku potoku wystąpił po wezbraniu powodziowym w dniach 20 - 22. 06.2020 r., powodując zagrożenie lokalne w pobliżu zabudowy mieszkalno-gospodarczej.

Planowany zakres prac utrzymaniowych ma na celu zasyp wyrw brzegowych
w sąsiedztwie zabudowań materiałem rodzimym oraz kamieniem naturalnym. Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na zagrożenie dla istniejącej infrastruktury drogowej i mieszkaniowej.

W ramach zadania zaplanowano prace na trzech odcinkach o łącznej długości 90 mb polegające na:

- udrożnieniu koryta potoku poprzez usunięcie zatorów. Materiał uzyskany
z usunięcia zatorów będzie wykorzystany na zasyp wyrw brzegowych materiałem miejscowym – 360 m3,

- uzupełnieniu zasypu kamieniem naturalnym – 360 m3.

Prace prowadzone będą za pomocą sprzętu mechanicznego – koparki z łyżką podsiębierną oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych. Do wykonania prac utrzymaniowych posłużą wyłącznie materiały naturalne tj.:

-  materiał rumoszowy z lokalnego nanosu (materiał miejscowy).

- kamień naturalny łamany.

Metodyka prac.

- wykonanie zasypu wyrw brzegowych materiałem miejscowym pochodzącym z nanosu rumoszowego.

- wykonanie uzupełnienia zasypu wyrw brzegowych kamieniem naturalnym.

Roboty w korycie wykonane będą koparką z łyżką podsiębierną, a kamień do zasypu wyrwy będzie dowieziony samochodami. Koparka będzie przemieszczać się po brzegu potoku i wykona wszystkie prace związane z zasypem materiałem miejscowym wyrw brzegowych w ilości 360 m3, oraz uzupełnienie zasypu kamieniem naturalnym w ilości 360 m3. W przypadku niemożliwości wykonania wszystkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną z brzegu potoku, niektóre etapy prac będą wykonane w korycie potoku.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i zostawić w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego

Roboty będą prowadzone zgodnie z pismem  RDOŚ w Krakowie ST-II.670.122.2020.APa z dnia 19.11.2020 r.

 

część 2: „Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na potoku Pożary w km 0+400 - 0+480 w m. Stara Wieś, gm. Limanowa”

Proces erozji brzegowej na przedmiotowych odcinkach potoku wystąpił po wezbraniu powodziowym w dniach 20 - 22.06.2020 r. powodując zagrożenie lokalne w pobliżu zabudowy mieszkalno-gospodarczej.

Planowany zakres prac utrzymaniowych ma na celu zasyp wyrw brzegowych w sąsiedztwie zabudowań materiałem rodzimym oraz kamieniem naturalnym. Przedmiotowy potok wymaga zaplanowanych zabiegów z uwagi na zagrożenie dla istniejącej infrastruktury drogowej i mieszkaniowej.

W ramach zadania zaplanowano prace na dwóch odcinkach o łącznej długości 55 mb.

- udrożnienie koryta potoku poprzez usunięcie zatorów na zasyp wyrw brzegowych materiałem miejscowym – 200 m3,

- uzupełnienie zasypu wyrw brzegowych kamieniem naturalnym – 200 m3.

Technologia prowadzenia prac na potoku Pożary polegających na udrożnieniu potoku poprzez usunięcie punktowych zatorów i zsyp wyrw brzegowych. Prace prowadzone będą za pomocą sprzętu mechanicznego – koparki z łyżką podsiębierną oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych. Do wykonania prac utrzymaniowych posłużą wyłącznie materiały naturalne tj.:

-  materiał rumoszowy z lokalnego nanosu (materiał miejscowy).

- kamień naturalny łamany.

Metodyka prac.

- wykonanie zasypu wyrwy brzegowej materiałem miejscowym pochodzącym z nanosu rumoszowego.

- wykonanie uzupełnienia zasypu wyrw brzegowych kamieniem naturalnym.

Roboty w korycie wykonane będą koparką z łyżką podsiębierną, a kamień do zasypu wyrwy będzie dowieziony samochodami. Koparka będzie przemieszczać się po brzegu potoku
i wykona wszystkie prace związane z zasypem materiałem miejscowym wyrw brzegowych w ilości 200 m3, oraz uzupełnienie zasypu kamieniem naturalnym w ilości 200 m3.
W przypadku niemożliwości wykonania wszystkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną z brzegu potoku, niektóre etapy prac będą wykonane w korycie potoku.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i zostawić w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Wykonawca powinien nawiązać kontakt z Polskim Związkiem Wędkarskim, aby w razie potrzeby objąć obserwacją udrażniany odcinek cieku pod kątem bytowania ryb.

Roboty będą prowadzone zgodnie z pismem  RDOŚ w Krakowie ST-II.670.123.2020.APa z dnia 19.11.2020 r.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zdolności technicznej lub zawodowej:

1.    posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

a)dla części nr 1 - co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o  wartości nie niższej niż 50 000 zł 

b)dla części nr 2 - co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków, o  wartości nie niższej niż 20 000 zł

 

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności: 1 osoba – na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne bez ograniczeń , konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i  jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załacznikiem nr 1 do SWZ - Wzor umowy

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.06.2021 08:53:32
 • Renata Jabłońska

 • Zamawiający wprowadził możliwość załączenia dodatkowych dokumentów do oferty
 • 24.06.2021 08:54:16
 • Renata Jabłońska

 • Zamawiający wprowadził możliwość załączenia dodatkowych dokumentów do oferty
 • 12.07.2021 11:15:02
 • Renata Jabłońska

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 12.07.2021 11:15:33
 • Renata Jabłońska

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • KR.ROZ.2810.48.2021 - część nr 1
 • „Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na potoku Porąbka w km 0+250 – 1+200 w m. Dobra gm. Dobra”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • KR.ROZ.2810.48.2021 - część nr 2
 • „Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na potoku Pożary w km 0+400 - 0+480 w m. Stara Wieś, gm. Limanowa”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry