Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

PRZEGLĄD ELEKTROWNI WODNEJ JEZIORSKO W 2021 r. - 2 TURBOZESPOŁY, KAŻDY O MOCY 2MW

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.38.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 09:00
 • Termin składania ofert
  24.06.2021 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  24.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko obejmujący dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW w zakresie mechanicznym i elektrycznym, m.in.:

 • Prace przygotowawcze do przeglądu turbozespołów,
 • Przegląd, regulacja,  ewentualne zakwalifikowanie do naprawy drążków siłowników kierownicy turbin i łączników klap aparatu,
 • Przegląd, konserwacja układu smarowania łożysk prowadzących turbin, instalacji UZO turbin, układu hamowania,
 • Przegląd uszczelnień podłogi turbin, łożyska turbin i uszczelnień węglowych,
 • Przegląd, konserwacja, układu chłodzenia turbozespołów, zasuwy awaryjnej na ujęciu wody do elektrowni, instalacji systemu odwodnienia turbin Kaplana,
 • Przegląd komory i łopat wirnika turbin Kaplana i ewentualne zakwalifikowanie powierzchni wżerów  do napawań,
 • Przegląd i konserwacja serwomotorów turbin, instalacji hydraulicznej turbozespołów i pomiary drgań turbozespołów,
 • Przegląd i konserwacja generatorów, szaf układu wzbudzenia, regulacji napięcia oraz transformatora wzbudzenia, szaf układu regulatora obrotów turbin, transformatorów - rozdzielni 15kV-SN, rozdzielni i szaf nn-0,4 kV, układów sygnalizacji, pomiaru i sterowania,
 • Przegląd, czyszczenie, regulacja sond hydrostatycznych pomiarów poziomów wody w Elektrowni.

Elektrownia wodna położona jest na prawym brzegu rzeki Warty, w bezpośrednim sąsiedztwie jazu i zapory czołowej  jednego z największych zbiorników retencyjnych w Polsce - Jeziorsko. Elektrownia Wodna Jeziorsko - Łyszkowice 18, 99-235 Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie.
Obiekt jest wyposażony w dwie turbiny Kaplana o wale pionowym i średnicy D=2,4 m – moc zainstalowana 4,0 MW. Woda do turbin dostarczana jest dwoma stalowymi rurociągami. Średnioroczna produkcja energii to ok. 20 mln kWh.

W związku z realizacją powyższych prac przewiduje się wyłączenie naprzemiennie urządzeń, tj. maksymalnie na okres 10 dni turbozespołu nr 1 i maksymalnie na okres 10 dni turbozespołu nr 2.

Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia posiadanie ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmującego odpowiedzialność cywilną związaną z pracami wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą jest zobowiązany do przedstawienia ww. polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
  że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
 1. pracy lub prac w elektrowniach wodnych dla co najmniej 6 turbozespołów o mocy każdego turbozespołu 2 MW lub większej, w zakresie ich przeglądu i/lub montażu i/lub uruchomieniu i/lub remoncie.
 2. Ponadto Wykonawca winien się wykazać doświadczeniem w wykonawstwie co najmniej 1 roboty w zakresie napraw skutków kawitacji – napawania.
 1. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,  że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą (kierownik/osoba prowadząca prace) posiadającą uprawnienia elektryczne SEP Dozoru i Eksploatacji do 15 kV lub bez ograniczeń, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Realizacja zamówienia zgodnie ze wzorem umowy - załącznikiem do SWZ.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • 71356000-8 - Usługi techniczne
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ZRE Gdańsk S.A.

Litewska 14A
80-719 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry