Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Abonament serwisowy wraz z pomiarami zabezpieczeń PZO RUDNIA Obiektu Hydrotechnicznego Siemianówka

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Handlowa 6
15-399 Białystok
tel.666015039
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ZPU.2.282.3.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.06.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  25.06.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zakres usług:
 • Weryfikacja stanu technicznego łączników zainstalowanych w polach rozdzielczych (sprawdzanie działania wyłącznika załącz/wyłącz, zbrojenie).
 • Kontrola działania blokad mechanicznych i elektrycznych (sprawdzenie działania zabezpieczeń wymuszenie od strony wtórnej).
 • Weryfikacja stanu połączeń elektrycznych w głównych torach prądowych, w obwodach sterowniczych oraz uziemiających.
 • Weryfikacja działania łączników krańcowych.
 • Weryfikacja stanu technicznego elementów izolacyjnych zainstalowanych w polu.
 • Sprawdzenie działania lampek sygnalizacyjnych.
 • Sporządzenie protokołów z pomiaru zabezpieczeń w wersji papierowej z wykonanych badań pól  i przekazywanie ich Zamawiającemu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i  uprawnienia  do  prowadzenia  prac  przy urządzeniach elektrycznych.

Warunki realizacji umowy

 1. Wszystkie czynności wykonane przez Serwis podczas wizyty w stacji PZO Rudnia będą protokółowane. Protokoły będą sporządzane każdorazowo po zakończeniu prac, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
 2. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w przeciągu4 godzin od chwili powiadomienia telefonicznego przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w przypadku prac eksploatacyjnych, realizacji usługi w terminie ustalonym, ale nie dłuższym  niż 2 dni robocze,  z osobą uprawnioną wymienioną w § 3 ust. 2 umowy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o ile konieczność ich dokonania wyniknie  z niewłaściwego wykonania usługi w terminie  do dwóch dni roboczych.

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.06.2021 10:50:37
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
 • 17.06.2021 10:52:50
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu na niniejsze zadanie ulega zmianie Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe:
  1. pkt 11 sposób przygotowania oferty i jej zawartość tj. kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz cenowy- załącznik nr 2 i cennik usług wykonawcy - załącznik nr 4,
  2. pkt 13 tj. termin złożenia ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.06.2021 do godziny 11.00.
 • 25.06.2021 13:22:37
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 25.06.2021 14:48:34
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Białymstoku jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Abonament serwisowy wraz z pomiarami zabezpieczeń PZO RUDNIA Obiektu Hydrotechnicznego Siemianówka.” zawiadamia, o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 • 30.06.2021 11:35:43
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Załączono zawiadomienie o wyniku
 • 30.06.2021 11:36:23
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Załączono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 30.06.2021 12:05:30
 • Katarzyna Czeszczewik

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "EL-MAKS" Borys Maksymiuk

Lewkowo Stare 45
17-220 Narewka

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry