Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Odbudowa Kanału Małgosia – etap II

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.+48 672 123 244
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ROZ.2810.12.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  01.07.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  01.07.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie koryta Kanału Małgosia na odcinku od km 5+327 do km 13+733 wraz z budowlami towarzyszącymi, lokalizacja gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – trzcianecki, województwo wielkopolskie.

 

Zgodnie art. 526 ustawy z dnia 20  lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624) z dniem wejścia w życie ustawy Wody Polskie wykonują zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej.

Kanał Małgosia jest zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile.

 

Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie:

- dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” Sp. z o.o. w Poznaniu, obejmującej projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót, operat dendrologiczny;

- decyzji pozwolenie na budowę wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego, znak IR-V.7840.368.2015.5 z dnia 14 kwietnia 2016 r.,

- decyzji pozwolenie wodnoprawne wydanej przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego, znak: OS.6341.29.2015.MF z dnia 12 czerwca 2015 r. – przeniesionej na PGW WP decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, znak   DOK.WO.80.13.2018.KJ z dnia 13.07.2018 r., oraz z przedłużonym terminem na wykonanie urządzeń wodnych decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, znak DOK.WO.80.6.9.2018.KJ z dnia 09.11.2018 r., 

- decyzji określającej warunki prowadzenia robót wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak: WPN-I.670.44.2014.JD z dnia 15 września 2014 r.,

- decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wydanej przez Burmistrza Trzcianki, znak OŚ.6131.72.2021.AS1 z dnia 07.05.2021 r.

Szczegółowy zakres robót określają:

- opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik  do SWZ,

- przedmiar robót, stanowiący załącznik do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.700.000,00 zł. ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100)

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na regulacji/ odbudowie/ remoncie koryta cieku lub kanału o długości co najmniej 4 km i wartości brutto minimum 2.000.000,00 zł.   oraz wykonał te  robotę w sposób należyty.

2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  dysponuje osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną  za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi jako kierownik budowy posiadającą:

►Minimum 3-letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi (licząc od daty uzyskania uprawnień) w tym na co najmniej jednej budowie polegającej na regulacji/ odbudowie/ remoncie koryta cieku lub kanału oraz na co najmniej jednej budowie polegającej na budowie/ przebudowie budowli hydrotechnicznej lub melioracyjnej,

►uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, udzielone w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie) lub inne (np. w specjalności wodno-melioracyjnej) wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone  we wzorze umowy, stanowiący załącznik do SWZ

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.06.2021 15:18:02
 • Izolda Maciejewicz

 • Zamieszczono odpowiedzi na pytania do SWZ pismo z dnia 22.06.2021 r.
 • 25.06.2021 08:33:38
 • Izolda Maciejewicz

 • Zamieszczono odpowiedzi na pytania do SWZ pismo z dnia 24.06.2021 r.
 • 01.07.2021 11:43:39
 • Izolda Maciejewicz

 • Zamieszczono informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pismo z dnia 01.07.2021 r.
 • 19.07.2021 15:01:28
 • Izolda Maciejewicz

 • Zamieszczono informację o WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Odbudowa Kanału Małgosia – Etap II” numer sprawy BD.ROZ.2810.12.2021
 • 21.07.2021 11:47:34
 • Izolda Maciejewicz

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 21.07.2021 12:10:50
 • Izolda Maciejewicz

 • Błąd Zamawiającego polegający na nie wprowadzeniu omyłek poprawionych w ofertach
 • 21.07.2021 13:39:08
 • Izolda Maciejewicz

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego PROMEL Robert Jeszke

Biechówko 31A
86-140 Biechówko

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry