Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych i wałów podległych Zarządowi Zlewni w Lesznie - przeglądy roczne i pięcioletnie - 2021 r. woj. dolnośląskie, woj. wielkopolskie

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Lesznie

Zarząd Zlewni w Lesznie

Chociszewskiego 12
64-100 Leszno
tel.(65) 547 61 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.45.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2021 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

„Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

i wałów podległych Zarządowi Zlewni w Lesznie - przeglądy roczne i pięcioletnie - 2021 r.”

woj. dolnośląskie, woj. wielkopolskie

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów.

Kontrolą okresową zostaną objęte budowle hydrotechniczne i wały będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie według „Wykazu obiektów hydrotechnicznych”:

 1. roczną - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),

2. pięcioletnią - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), uwzględniając treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579).

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.  przegląd, zapoznanie się i analizę dostępnej dokumentacji archiwalnej znajdujących się w poszczególnych nadzorach wodnych,

2.  wizję terenową i oględziny obiektów,

3.  opis stanu technicznego budowli hydrotechnicznych i wałów,

4.  ocenę wartości użytkowej i bezpieczeństwa obiektów,

5. ocenę stanu utrzymania obiektów w aspekcie stanu konstrukcji i elementów mechanicznych oraz estetyki,

6. końcowe podsumowanie kontroli okresowej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów w formie protokołu oddzielnego dla każdego obiektu, wyszczególnionego w załączonym wykazie, z dokumentacją fotograficzną oraz kopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem z PIIB,

7. Protokoły należy sporządzić w formie pisemnej w 2 egz. i wersji elektronicznej w 1 egz.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ - Wykaz obiektów hydrotechnicznych.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie przeglądów okresowych budowli w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, których suma odpowiada co najmniej 10 000,00 zł brutto oraz wykonał te usługi w sposób należyty.

 

Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub rzeczoznawcę, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie oceny i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje.

Warunki realizacji umowy

1.Umowa zostanie zawarta według „projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”, stanowiących Załącznik Nr 11 do SWZ.

2.Wykonawca akceptuje treść „projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego” na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiących Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego” ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3.Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 11 „projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

 

Informacje dodatkowe

1.Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.

2.Ofertę przesłaną z pominięciem pkt 1. powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.07.2021 14:00:09
 • Justyna Szawelska

 • Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie danych SWZ pkt. 4.1 tj. czy Zamawiający wymaga wykonania badań: zagęszczenia wałów, pomiarów geodezyjnych, pomiarów elektrycznych w tym uziemienia i odgromowych lub czy takie dane dostanie Wykonawca od Zama-wiającego do sporządzenia przeglądów pięcioletnich.
  Jednocześnie proszę o informację czy przeglądy budowli hydrotechnicznych i wałów należy wykonać zgodnie z :
  „Wytycznymi wykonania badań, pomiarów oceny stanu technicznego bezpieczeństwa bu-dowli piętrzących wodę” - Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2020 r. Opracowanie pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwińskiego.
  Pytanie: Prośba o uzupełnienie danych SWZ pkt. 4.1 tj. czy Zamawiający wymaga wykonania badań: zagęszczenia wałów, pomiarów geodezyjnych, pomiarów elektrycznych w tym uziemienia i odgromowych lub czy takie dane dostanie Wykonawca od Zamawiającego do sporządzenia przeglądów pięcioletnich.
  Jednocześnie proszę o informację czy przeglądy budowli hydrotechnicznych i wałów należy wykonać zgodnie z :
  „Wytycznymi wykonania badań, pomiarów oceny stanu technicznego bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę” - Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2020 r. Opracowanie pod redakcją Edmunda Sieinskiego i Piotra Śliwińskiego.
  Odpowiedź: Badania należy wykonać wyłącznie poprzez obserwacje wizualne. Kontrolą objęte są obiekty klasy IV, wybudowane przed wieloma latami i ich długotrwałe obserwacje nie wykazują rozwoju procesów, stwarzających możliwość pogorszenia się stanu bezpieczeństwa budowli. Obserwacje wizualne należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania badań, pomiarów oceny stanu technicznego bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę” z 2020 r. Zamawiający nie wymaga wykonania badań zagęszczenia wałów, pomiarów geodezyjnych, pomiarów elektrycznych (kontrole instalacji elektrycznych przeprowadzono w ubiegłym roku). Dokumentację archiwalną można będzie uzyskać w Nadzorach Wodnych.
 • 22.07.2021 13:32:22
 • Justyna Szawelska

 • Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam plik z pytaniami - wnioskami dot. umowy
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.
  PYTANIA:
  • §5 ust 1 prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu
  „Wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy z chwilą jego przekazania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust 1 Umowy, stają się wyłączną własnością Zamawiającego.
  • Proponujemy dodać kolejny ustęp w paragrafie 5 o treści:
  „Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji”.
  • §9 ust 4 wnosimy o dokonanie zamiany zapisu:
  „Jeśli przedmiot odbioru posiada wady, wówczas:
  a) w przypadku wad istotnych - Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w terminie ustalonym przez obie Strony w wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeśli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego);
  b) w przypadku wad nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru, a w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru oraz wskazany zostanie termin ich usunięcia ustalony przez obie Strony (nie dłuższy jednak niż wskazany w lit. a powyżej), a w przypadku, gdy stwierdzone wady będą mieć charakter nieusuwalny wówczas Zamawiający dokona odbioru (w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru) oraz dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad nieusuwalnych,
  c) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych (usuwalnych) w wyznaczonym mu terminie, Zamawiający jest uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad lub kolejnego wezwania Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad.”
  • §9 ust 5 prosimy o modyfikację zapisu:
  „W przypadku odbioru końcowego, w przypadku istnienia wad w Przedmiocie Umowy, Zamawiający:
  a) w przypadku wad istotnych – Zamawiający jest uprawniony odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad w terminie ustalonym przez obie Strony wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeśli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego),
  b) w przypadku wad nieistotnych (t.j. w szczególności umożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy lub niewpływających istotnie na charakter, zakładane cechy i właściwości oraz sposób korzystania z Przedmiotu Umowy) – Zamawiający dokona odbioru, a w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w Przedmiocie Umowy oraz termin ich usunięcia ustalony przez obie Strony (nie dłuższy jednak niż wskazany w lit. a powyżej), a w przypadku, gdy stwierdzone wady będą mieć charakter nieusuwalny, wówczas Zamawiający dokona odbioru (w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w Przedmiocie Umowy) oraz dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad nieusuwalnych.”
  • 10 ust 5 wnosimy o modyfikacje zapisu:
  „Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  • §10 czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści:
  „W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy.”

  • §12 proponuje się dodanie kolejnego ustępu o treści:
  „Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie współpracuje lub uchyla się od współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim jest ona niezbędna do zrealizowania przedmiotu umowy.”


  ODPOWIEDŹ:
  W nawiązaniu do zapytania zadanego w postępowaniu przetargowym związanego z zapisami umownymi i propozycją ich zmian, w ocenie opiniującej nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian, gdyż zapisy umowne spełniają kryteria ustawowe.

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.07.2021 10:08:38
 • Justyna Szawelska

 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
  NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
  Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd
  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Lesznie, zgodnie z art. 222 ust. 4
  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
  2019 z późn. zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć
  kwotę brutto w wysokości: 200 000,00 zł brutto
 • 26.07.2021 11:26:45
 • Justyna Szawelska

 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry