Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7193,Utrzymanie-rzek-na-terenie-Nadzoru-Wodnego-w-Lukowie-3-czesci.html
2021-09-24, 17:16

Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie - 3 części

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 81 5310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.45.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2021 10:10
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych i urządzeń wodnych na obszarze objętym działalnością Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej , na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łukowie Zamówienie podzielono na 3 części. Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Zakres robót utrzymaniowych w poszczególnych częściach zamówienia obejmuje głównie mechaniczne i ręczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna cieków, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) z mechanicznym rozdrabnianiem, odmulenie cieków wraz z rozplantowaniem urobku.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załącznik nr 5.1-5.3) oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 8), stanowiących załączniki do SWZ.

3. Zamówienie składa się z następujących części :

Część 1. Utrzymanie rzeki Krzna Południowa w km 18+200 - 36+300 oraz Kanał Zahajkowski w km 0+000 - 11+580.

Część 2. Utrzymanie rzeki Krzna Północna w km 11+300 - 38+820.

Część 3. Utrzymanie rzeki Krzymoszyca w km 0+000 - 13+920 oraz Kanał Maciejowicki  w km 0+000 - 15+870.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku .

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza warunku

Warunki realizacji umowy

1.Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

2.Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • LU.ROZ.2810.45.2021
 • Utrzymanie rzeki Krzna Południowa w km 18+200 - 36+300 oraz Kanał Zahajkowski w km 0+000 - 11+580.

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • LU.ROZ.2810.45.2021
 • Utrzymanie rzeki Krzna Północna w km 11+300–38+820

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • LU.ROZ.2810.45.2021
 • Utrzymanie rzeki Krzymoszyca w km 0+000–13+920 oraz Kanał Maciejowicki w km 0+000–15+870

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.