Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie - 3 części

Przetarg nieograniczony
Utrzymanie rzeki Krzymoszyca w km 0+000–13+920 oraz Kanał Maciejowicki w km 0+000–15+870

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 81 5310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.45.2021
 • Numer części
  LU.ROZ.2810.45.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2021 10:10
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych i urządzeń wodnych na obszarze objętym działalnością Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej , na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łukowie Zamówienie podzielono na 3 części. Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Zakres robót utrzymaniowych w poszczególnych częściach zamówienia obejmuje głównie mechaniczne i ręczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna cieków, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) z mechanicznym rozdrabnianiem, odmulenie cieków wraz z rozplantowaniem urobku.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załącznik nr 5.1-5.3) oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 8), stanowiących załączniki do SWZ.

3. Zamówienie składa się z następujących części :

Część 1. Utrzymanie rzeki Krzna Południowa w km 18+200 - 36+300 oraz Kanał Zahajkowski w km 0+000 - 11+580.

Część 2. Utrzymanie rzeki Krzna Północna w km 11+300 - 38+820.

Część 3. Utrzymanie rzeki Krzymoszyca w km 0+000 - 13+920 oraz Kanał Maciejowicki  w km 0+000 - 15+870.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku .

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza warunku

Warunki realizacji umowy

1.Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

2.Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry