Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

J. K. Branickiego 17A
15-085 Białystok
tel.85 73 30 326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.30.2021.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.06.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  25.06.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.06.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce. Zamówienie zostało podzielone na 3 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu usług polegających na opracowaniu co najmniej 2 operatów wodnoprawnych na budowę lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

UWAGA::

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1.1Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp,– komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.

1.2Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców bezpośredni link: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html

1.3Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

1.4Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

1.5Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

1.6Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

1.7Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

1.8Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

1.9Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.06.2021 15:48:18
 • Zamówienia Białystok

 • W dniu 23.06.2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ i modyfikację wzoru umowy
 • 25.06.2021 11:45:59
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • 25.06.2021 13:21:53
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert
 • 23.07.2021 10:06:13
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania
 • 23.07.2021 10:06:55
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania Część 2
 • 23.07.2021 10:07:38
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania Część 3
 • 23.07.2021 10:19:18
 • Zamówienia Białystok

 • Unieważnienie postępowania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.30.2021.AC
 • „Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce – część 1”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.30.2021.AC
 • „Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce – część 2”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.30.2021.AC
 • „Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce – część 3”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry