Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV na potrzeby realizacji Projektów

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48327774950
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.55.2021.AR
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2021 13:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2021 13:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV

Przedmiot zamówienia jest podzielony na części tj.

 1.   Część nr 1 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”
 2.  Część nr 2 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby realizacji Projektu pn.:   „Modernizacja   śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne oraz wymagania formalne dotyczące dostawy zostały określone w  Załączniku Nr 1 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku Nr 3 do SWZ tj. Wzór umowy 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Wymaga się złożenia przez Wykonawcę oferty na każdą część zamówienia oddzielnie na formularzach zgodnych z SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

UWAGA

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 310 pkt 1) Pzp, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (dla dostaw lub usług) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego o wartości min. 50 000,00 zł brutto. Warunek jest okreslony dla kazdej z części odrębnie

Warunki realizacji umowy

1.Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 73 do SWZ.

2.Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 8 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 34100000-8 - Pojazdy silnikowe
 • 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.07.2021 11:05:58
 • Anna Roessler

 • Postepowanie zakończone wyborem ofert
 • 09.07.2021 11:07:17
 • Anna Roessler

 • Postępowanie zakończone wyborem najkorzystniejszej oferty
 • 09.07.2021 11:14:46
 • Anna Roessler

 • Postepowanie zakończone wyborem ofert

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • GL.ROZ.2810.55.2021.AR
 • Część nr 1 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2810.55.2021.AR
 • Część nr 2 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry