Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Naprawa wałów potoku Brzeźnickiego w msc. Brzeźnica, gm. Brzeźnica, pow. wadowicki

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.53.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  02.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.07.2021 11:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Roboty będą polegały na częściowym usunięciu ziemi z obu wałów na odcinku 1070 m oraz ponownym jej zabudowaniu i zagęszczeniu wraz z ziemią, która musi zostać dowieziona i wbudowana w wały. Obecnie z powodu dużych wyrw duża część materiału została wymyta i spłynęła wraz z nurtem wody, dlatego konieczne jest uzupełnienie jej i odtworzenie pierwotnego stanu. Na odcinku 300 m w km 1+300 - 1+600 lewego wału, w miejscu najbardziej narażonym na podmycia i zlokalizowanym najbliżej koryta potoku należy zabezpieczyć skarpę wału stabilizując ją geokratą komórkową o wys. 10 cm, która zostanie ułożona na geotkaninie FL 35/35 i przymocowana szpilkami do podłoża. Po jej ułożeniu geokrata zostanie uzupełniona ziemią i obsiana mieszanką traw. Taki rodzaj zabezpieczenia trwale zabuduje skarpę wału i nie będzie stanowił istotnej przeszkody dla prac utrzymaniowych. W ramach prac należy także odtworzyć ubezpieczenie koryta potoku z opasek podwójnych z kiszek faszynowych Fi 20+20. Istniejące ubezpieczenie istnieje szczątkowo i nie chroni w żaden sposób koryta i skarp potoku, które stanowią wały. Jest to jedna z przyczyn podmycia wałów, ponieważ opaska z kiszek faszynowych przestała pełnić swoją ochronną funkcję z uwagi na jej rozmycie i degradację z powodu dużego upływu czasu. Ułożenie opaski z kiszki faszynowej musi zostać poprzedzone rozbiórką starej kiszki oraz wykarczowaniem zakrzaczeń i odrostów wiklinowych. Podwójna opaska z kiszki faszynowej musi zostać wykonana z faszyny leśnej wraz z zasypaniem ziemią za ubezpieczeniem.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a)warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) o wartości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w zakresie budowy,  odbudowy, przebudowy  lub remontu  ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych lub ziemnych zapór czołowych i bocznych. 

 

b) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry