Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup pomostu pływającego na pływakach rotoidalnych do cumowania małych jednostek pływających na zbiorniku wodnym Nielisz .

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 532 032 243
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZOO.3.2811.7.2021MS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.06.2021 10:00
 • Termin złożenia oferty
  25.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa wraz z montażem (kotwieniem), po uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych, pomostu pływającego na pływakach rotoidalnych do cumowania małych jednostek pływających na zbiorniku wodnym Nielisz w m. Nielisz pow. zamojski.  Pomost wykorzystywany będzie dla potrzeb obsługi zbiornika wodnego w Nieliszu i cumowania łodzi służbowej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania w imieniu Zamawiającego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, zgłoszenia wodnoprawnego zgodnie  z art. 394 pkt. 1 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, a następnie (w przypadku braku sprzeciwu dot. zgłoszenia wodnoprawnego) zgłoszenia do Starosty Zamojskiego robót nie wymagających pozwolenia na budowę w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm). Pozyskanie materiałów niezbędnych do dokonania w/w zgłoszeń (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nielisz oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów i  mapę zasadniczą pobrane z PODGiK Starostwa Powiatowego w Zamościu) będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem w/w materiałów oraz opłaty za dokonanie zgłoszeń  Wykonawca winien uwzględnić w wycenie za wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed dokonaniem zgłoszenia wodnoprawnego Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu projekt pomostu celem akceptacji.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w - zał. Nr 1 opisie przedmiotu zamówienia –stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

1.Warunki realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 34515000-0 - Konstrukcje pływające

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

IQ-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawników 17
05-850 Duchnice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry