Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.46.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Żywcu". 

2.  Na przedmiot zamówienia składa się zakres podstawowy oraz zakres realizowany w ramach prawa opcji w następujących zakresach:

a)  zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

       1) Analizę planu utrzymaniowego ZZ w Żywcu wraz z wytypowaniem potencjalnie konfliktowych lokalizacji i przygotowaniem ekspertyz

       2)  Kompleksowe przygotowanie materiałów w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118, przygotowanie wniosków o decyzje derogacyjne do RDOŚ/GDOŚ, wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań

    3)   Pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi wraz ze wskazaniem czy konieczna jest obecność specjalistów wspomagających podczas trwania kontroli.

b) zakres zamówienia objętego prawem opcji obejmuje:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania  z Prawa Opcji, polegającego zwiększeniu zakresu umowy o wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczych dla konfliktowych lokalizacji i ekspertyz w celu dokonania zgłoszenia do RDOŚ z art. 118.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.11W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie z dolności technicznej lub zawodowej.

 

Celem spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że  dysponuje  lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę lub osoby posiadające  kwalifikacje (wykształcenie i doświadczenie) konieczne do realizacji zamówienia, które pełnić będą niżej określone funkcje tj. :

 

 1. koordynator ds. inwentaryzacji i wsparcia przyrodniczego - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie ochrony środowiska o specjalności przyrodniczej (biologia, zoologia, ochrona środowiska lub pokrewne) oraz posiadać następujące doświadczenie polegające na:

- pełnieniu co najmniej 2 nadzorów przyrodniczych

oraz

- sporządzeniu  co najmniej 2 inwentaryzacji w zakresie herpetologii / ichtiologii

b) specjalista ichtiolog – osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologii, zoologii lub rybactwa oraz posiadać doświadczenie polegające na sporządzeniu co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie ichtiologii.

c) specjalista dendrolog – osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia lub botanika/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na sporządzeniu co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie dendrologii.

d) specjalista malakolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia, posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej
1 inwentaryzacji dot. występowania skójki gruboskorupowej (unio crassus) w rzekach
lub potokach lub musi wykazać się autorstwem co najmniej 1 opracowania (np. artykuł naukowy),  w zakresie występowania skójki gruboskorupowej w ciekach wodnych.

e) specjalista entomolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia, leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej
2 inwentaryzacji w dziedzinie entomologii.

f) specjalista chiropterolog (specjalista od nietoperzy) osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji dot. występowania nietoperzy.

g) specjalista ornitolog - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/zoologia/leśnictwo oraz posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu
co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie ornitologii.

h) specjalista herpetolog (specjalista od płazów i gadów) - osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia/ zoologia, posiadać doświadczenie polegające
na wykonaniu co najmniej 2 inwentaryzacji w dziedzinie herpetologii.

Warunki realizacji umowy

warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do swz.

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry