Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Wykonanie prac podwodnych na terenie Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku”

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.696555433
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.174.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  28.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac podwodnych  na terenie Stopnia Wodnego we Włocławku zlokalizowanego  w km 674+850 rzeki Wisły oraz w Płocku - Radziwiu w 633,6 km.
W zakres zamówienia wchodzą:
 - oczyszczenie kraty znajdującej się na wlocie rurociągu wody wabiącej,
- inwentaryzacja od strony WD jazu podwodnych elementów zamknięć remontowych znajdujących się w świetle jazu,
- przegląd i usunięcie osadu z dna 10 szt. studni drenażowych oraz rurociągów drenażowych zlokalizowanych wzdłuż Śluzy Włocławek,
- przegląd uszczelnienia poziomego segmentu w głowie górnej śluzy na odcinku ok. 2mb w celu ustalenia przyczyn powstałego przecieku wody, 
- przegląd i usunięcie osadu z dna studni drenażowej zlokalizowanej na terenie muru oporowego jazu wraz z oczyszczeniem metodą hydrodynamiczną perforowanej ściany wlotu studni,
- przegląd części podwodnej slipu w porcie Stopnia Wodnego Włocławek,
- przegląd , odmulenie i usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni belki progowej oraz wnęk bramy przeciwpowodziowej w Płocku – Radziwiu,
 - wykonanie uszczelnienia  na okres zimowy 8 szt. zasuw płaskich i 2 szt. zasuw z klapą    (nr 4 i 6)  na jazie Stopnia Wodnego we Włocławku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami opisanymi  w Zapytaniu oraz w załączniku nr 3 - Wzór umowy. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy  oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego załącznik nr 4.

 

Informacje dodatkowe

Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załaczonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołaczyć stosowne pełnomocnictwo. Miejsce składania ofert: złożenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej "Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe- opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie

Branże CPV

 • 98363000-5 - Usługi nurkowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Mr Jacques Sławomir Mularski

Skaszyn 49
87-865 Izbica Kujawska

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry