Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie specjalistyczne - koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton masy całkowitej - Zarząd Zlewni w Pile.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Pile

Zarząd Zlewni w Pile

Motylewska 7
64-920 Piła
tel.67 212 32 44 wew. 24
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ZPU.2.2811.14.2021.KR
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  28.06.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla trzech pracowników Grupy Wsparcia Technicznego w Drezdenku w obszarze dotyczącym obsługi maszyn specjalistycznych - koparki jednonaczyniowej kl.III do 25 ton masy całkowitej. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi koparki jednonaczyniowej ma na celu zapewnienie doraźnej konserwacji i utrzymania cieków wodnych znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni w Pile. Posiadanie uprawnień przez pracowników zwiększy efektywność oraz bezpieczeństwo pracy. 

Zakres szkolenia musi odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.,w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 poz.1263 ze zm.).

Koszt zamówienia obejmuje badania lekarskie, kurs przygotowawczy oraz egzamin.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca do oferty dołącza:

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej,
 2. aktualny wpis na dany rok kalendarzowy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY.

 Szkolenie przeprowadza podmiot, który posiada:

1) warunki lokalowe do prowadzenia wykładów,

2) park maszynowy wraz z placem manewrowym,

3) kadrę wykładowców,

4) warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.

Zakres obowiązków Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego uczestnikowi, który szkolenie ukończył w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia przez uczestnika.

2) Wykonawca zobowiązany jest do wydania świadectwa wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa, uczestnikowi, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, w ciągu 5 dni od dnia zdania egzaminu przez uczestnika oraz do dokonania wpisu do książki operatora.

3) Szkolenie zakończyć egzaminem kwalifikacyjnym.

4) Wykonawca zapewni:

- materiały szkoleniowe (skrypty, podręczniki itp.),

- wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,

- egzamin kwalifikacyjny,

- badania lekarskie.

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji usługi: od dnia udzielenia zamówienia do 29 października 2021 r.

Szczegółowy harmonogram szkolenia musi być uzgodniony z Zamawiającym, jednak data wykonania zamówienia nie może być późniejsza niż 29 października 2021 r.

Szkolenie i egzamin będą przeprowadzane w dni robocze (poniedziałek - piątek w godz. 700-1500).

Miejsce szkolenia w promieniu 65 km od siedziby ZPT – m. Drezdenko, 66-530.

Informacje dodatkowe

Licza osób do przeszkolenia : 3 .

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.06.2021 13:19:54
 • Kamila Rzeczkowska

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KURS@NT PAWEŁ BALCERZAK

Czereśniowa 6 /529
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry