Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7256,Utrzymanie-ciekow-naturalnych-na-terenie-ZZ-Przemysl-III.html
2021-10-26, 01:16

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl III

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.33.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  25.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  22.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:

Cześć 1 – Udrożnienie potoku Ciek A

Zad.1 Udrożnienie potoku Ciek A

Cześć 2 – Udrożnienie potoku Zamiła

Zad1. Udrożnienie potoku Zamiła

Cześć 3 – Udrożnienie potoku Dopływ w Oleszycach (Ciek Oleszyce)

Zad.1. Udrożnienie potoku Dopływ w Oleszycach (Ciek Oleszyce)

Cześć 4 – Udrożnienie  potoku Wisznia (Ciek Młodów)

Zad.1 Udrożnienie  potoku Wisznia (Ciek Młodów)

Cześć 5 – Udrożnienie cieku Zawadówka

Zad.1 Udrożnienie cieku Zawadówka

Cześć 6 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Mutwica (Motwica) w km 1+800 - 12+000

Zad.1 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Mutwica (Motwica) w km 1+800 - 12+000

Cześć 7 –Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Olszyna w km 5+000 - 12+891

Zad.1. Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Olszyna w km 5+000 - 12+891

Cześć 8 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku dopływ w Rudołowicach (Rudołowski) w km 0+000 - 3+300

Zad.1. Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku dopływ w Rudołowicach (Rudołowski) w km 0+000 - 3+300

Cześć 9 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Sielec w km 0+000-1+400 m. Przemyśl, gm. Miejska Przemyśl

Zad.1. -Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Sielec w km 0+000-1+400 m. Przemyśl, gm. Miejska Przemyśl

Cześć 10 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanal Ulgi w km 0+000-5+100, 6+410-13+400 m. Leszno, Medyka, Siedliska, gm. Medyka

Zad.1. Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanal Ulgi w km 0+000-5+100, 6+410-13+400 m. Leszno, Medyka, Siedliska, gm. Medyka

Cześć 11 – Roboty utrzymaniowe na  cieku naturalnym Młynówka (Nowe Sady) w km 0+000 - 0+300 m. Nowe Sady, gm. Fredropol

Zad.1. Roboty utrzymaniowe na  cieku naturalnym Młynówka (Nowe Sady) w km 0+000 - 0+300 m. Nowe Sady, gm. Fredropol

Cześć 12 – Wycinka drzew na terenie NW Ustrzyki Dolne

Zad.1 Wycinka drzew z koryta potoku bez nazwy  w m-ci Krościenko.

Zad.2Wycinka drzew z koryta potoku Czarny w m-ci Polana.

Zad.3 Wycinka drzew z koryta rzeki Strwiąż i potoku Jasieńka w m-ci Ustrzyki Dolne

Część 13 – Wycinka drzew i zakrzaczeń na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok

Zad.1 Wycinka drzew i zakrzaczeń na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok

Cześć 14 – Prace utrzymaniowe na cieku Łęg Rokietnicki (odnoga starego koryta 0+000 - 0+590)

Zad1. Prace utrzymaniowe na cieku Łęg Rokietnicki (odnoga starego koryta 0+000 - 0+590)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach określonych jak niżej.

Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Dla części: 14

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na rozbiórce przetamowań lub remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektami umów będącymi załącznikami do SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.