Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7288,Roboty-budowlane-zwiazane-z-utrzymaniem-obiektow-i-urzadzen-wodnych-na-terenie-Z.html
2021-10-26, 01:55

„Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II”

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.42.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  08.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są  roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II, w podziale na 14 części:

 1. Cz. 1. „Zabudowa wyrw na rz. Łęg poniżej zapory czołowej w Wilczej Woli gm. Dzikowiec”
 2. Cz. 2. „Remonty na przepompowni Opoka-Borów na rz. Sanna w m. Opoka gm. Annopol”
 3. Cz. 3. „Roboty utrzymaniowe na rzece Szpisznica w km 0+000-10+355 w m. Pisklaki, Aleksandrów, gm. Łukowa, Aleksandrów
 4. Cz. 4. „Roboty naprawcze na rzece Łęg wokół jazu w m. Krawce gm. Grębów”
 5. Cz. 5. „Remont ubezpieczeń rzek na terenie działania NW w Kolbuszowej”
 6. Cz. 6. „Remont istniejących umocnień na terenie NW Tarnobrzeg”
 7. Cz. 7. „Remont dróg przywałowych na lewym i prawym wale rzeki Łęg, gm. Gorzyce, Zaleszany”
 8. Cz. 8. „Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę na terenie działalności NW Tarnobrzeg”
 9. Cz. 9. „Roboty utrzymaniowe na rzece Złota Nitka w m. Płusy, Korchów , gm. Księżpol”
 10. Cz. 10. „Roboty utrzymaniowe na rzece Branew w km 9+800 ÷ 27+300 w m. Flisy, Krzemień Drugi, Krzemień Pierwszy, Branew gm. Dzwola”
 11. Cz. 11. „Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa w km 11+700 ÷ 18+600 w m. Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola, gm. Dzwola”
 12. Cz. 12. „Roboty utrzymaniowe na Dopływie spod Zofianki Górnej w km 0+000 - 3+000 w m. Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski”
 13. Cz. 13. „Roboty utrzymaniowo - remontowe na urządzeniach hydrotechnicznych na NW Biłgoraj”
 14. Cz. 14. „Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę na terenie działalności NW Leżajsk”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dla wszystkich części zamówienia (w tym dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji – dotyczy części nr 3,9,10,11,12) zawiera Dokumentacja techniczna  składająca się z: opisów technicznych, przedmiarów robót, przedmiarów usług oraz Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót oraz wzór umowy dla danej części zamówienia.

WW. Dokumentacja techniczna stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

Wzory umowy dla danej części zamówienia stanowią Załącznik nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

    Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

1) Dla części nr 3,4,9,10,12:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

 

2) Dla części nr 2,

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie dachów.

 

 

3) Dla części nr 1, 5,6,8,11,13,14:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.

 

4) Dla części nr 7:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie dróg.

 

Wykazywane w ppkt 1,2,3  zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

 

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5  i 6 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów- zał. nr 3 do SWZ

Informacje dodatkowe

Wykonawca składa jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, a wolę przystąpienia do określonych części wyraża w pliku Formularza ofertowego- zał. nr 2 do SWZ

 

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 10 części.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.07.2021 08:26:16
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • PGW- WP - RZGW w Rzeszowie informuje, że na niniejszej Platformie w dniu 01.07.2021 r. umieszczono zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz wyjaśnienia i zmianę SWZ wraz z załącznikami.
 • 05.08.2021 08:49:50
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Przedłużono termin związania ofertą

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.