Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.44.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.06.2021 09:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle” w podziale na 13 części.

Część 1: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Olszynka w km  8+730 - 8+790 w m. Święcany,

Część 2: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Olszynka w km 7+730 - 7+760 w m. Święcany,

Część 3: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Stróżowianka w km 2+970-3+000 w m. Stróżówka,

Część 4: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta i zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Muchówka w km 0+350-0+380 w m. Gorlice,

Część 5: Utrzymanie cieków naturalnych - konserwacja dna i skarp, usunięcie zatorów w dnie pot. R1 w km 0+000-0+700 w m. Ropica Polska,

Część 6: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Jabłonka  w km 0 + 415 -  0 + 430 w m. Jabłonica,

Część 7: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta i zasyp wyrwy  w lewym brz. pot. Bez nazwy (dop. P. Olszynka) w km 0 + 000 -  0 + 450 w m. Ołpiny,

Część 8: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, usunięcie zatorów w dnie   pot. Stróżowianka w km 1+000-2+300 w m. Ropica Polska,

Część 9: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na prawym brzegu  rz. Ropy  w km 66 + 400 - 66+500 w m. Uście Gorlickie,

Część 10: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Zdynianka  w km 10 + 100 - 10 + 200 w m. Smerekowiec,

Część 11: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy w pr. brzegu p. Libuszanka w km 15 + 230 - 15+  250 w m. Rozdziele,

Część 12: Utrzymanie cieku Niedźwiadka,

Część 13: Roboty utrzymaniowe na potoku Słony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca   musi  wykazać  przynajmniej:  wykonanie  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w  tym  okresie,  co   najmniej   2  zamówień    polegających   na   wykonaniu   robót utrzymaniowych w obrębie rzek i potoków lub urządzeń wodnych polegających na:

 1. dla części 1- 4, 6-7 i 9-12: zabudowie wyrw oraz narzucie kamienia,
 2. dla części 5 i 8: wykonaniu  robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek, potoków  lub urządzeń wodnych.

           Wykazywane     zamówienia     winny  być    poparte    dowodami   określającymi,  czy usługi    te    zostały   wykonane   należycie –  kwalifikacja   nastąpi   na   podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

 

Warunki realizacji umowy

Zgonie z zapisami Załącznika Nr 3 do SWZ- Wzór umowy

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 5 części.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry