Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7322,Roboty-utrzymaniowe-na-ciekach-wodnych-na-terenie-dzialalnosci-Zarzadu-Zlewni-w-.html
2021-10-26, 01:34

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.44.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.06.2021 09:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle” w podziale na 13 części.

Część 1: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Olszynka w km  8+730 - 8+790 w m. Święcany,

Część 2: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Olszynka w km 7+730 - 7+760 w m. Święcany,

Część 3: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Stróżowianka w km 2+970-3+000 w m. Stróżówka,

Część 4: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta i zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Muchówka w km 0+350-0+380 w m. Gorlice,

Część 5: Utrzymanie cieków naturalnych - konserwacja dna i skarp, usunięcie zatorów w dnie pot. R1 w km 0+000-0+700 w m. Ropica Polska,

Część 6: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Jabłonka  w km 0 + 415 -  0 + 430 w m. Jabłonica,

Część 7: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta i zasyp wyrwy  w lewym brz. pot. Bez nazwy (dop. P. Olszynka) w km 0 + 000 -  0 + 450 w m. Ołpiny,

Część 8: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, usunięcie zatorów w dnie   pot. Stróżowianka w km 1+000-2+300 w m. Ropica Polska,

Część 9: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na prawym brzegu  rz. Ropy  w km 66 + 400 - 66+500 w m. Uście Gorlickie,

Część 10: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na lewym brzegu pot. Zdynianka  w km 10 + 100 - 10 + 200 w m. Smerekowiec,

Część 11: Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy w pr. brzegu p. Libuszanka w km 15 + 230 - 15+  250 w m. Rozdziele,

Część 12: Utrzymanie cieku Niedźwiadka,

Część 13: Roboty utrzymaniowe na potoku Słony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca   musi  wykazać  przynajmniej:  wykonanie  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w  tym  okresie,  co   najmniej   2  zamówień    polegających   na   wykonaniu   robót utrzymaniowych w obrębie rzek i potoków lub urządzeń wodnych polegających na:

 1. dla części 1- 4, 6-7 i 9-12: zabudowie wyrw oraz narzucie kamienia,
 2. dla części 5 i 8: wykonaniu  robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek, potoków  lub urządzeń wodnych.

           Wykazywane     zamówienia     winny  być    poparte    dowodami   określającymi,  czy usługi    te    zostały   wykonane   należycie –  kwalifikacja   nastąpi   na   podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

 

Warunki realizacji umowy

Zgonie z zapisami Załącznika Nr 3 do SWZ- Wzór umowy

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 5 części.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.10.2021 12:30:13
 • Marcin Wolski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.