Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7330,Dostawa-artykulow-spozywczych-na-potrzeby-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-Wody-.html
2021-10-19, 05:25

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.30.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  02.08.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.08.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1: Dostawa posiłków profilaktycznych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

Część 2: Dostawa wody mineralnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

Część 3: Dostawa herbaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;

Część 4: Dostawa artykułów spożywczych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie Części 1 zamówienia.

Dotyczy Części nr 1:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie posiłków profilaktycznych o wartości min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane  lub

- 2 zamówień polegających na dostawie posiłków profilaktycznych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 6 i 7 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorami umów - Załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
 • 15863200-7 - Herbata czarna
 • 15894200-3 - Posiłki gotowe
 • 15981000-8 - Wody mineralne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Almax-Dystrybucja Sp.z o.o.

Panieńszczyzna 1
21-002 Jastków

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.