Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7333,Uslugi-w-zakresie-utrzymania-rzek-i-ciekow-na-terenie-dzialania-NW-Ropczyce.html
2021-10-19, 04:02

Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania NW Ropczyce

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.35.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.06.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  23.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania NW Ropczycew podziale na 6 części.
 

Część 1- Utrzymanie cieku Budzisz,

Część 2- Utrzymanie cieku Bystrzyca,

Część 3- Utrzymanie cieku Dopływ z Wiktorca (Kozi),

Część 4- Utrzymanie cieku Gnojnica,

Część 5- Utrzymanie cieku Malanka,

Część 6- Utrzymanie rzeki Wielopolka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla wszystkich części zamówienia na zasadach określonych w lit. a) – d):

a)Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych,

b)Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. 8 i 9 do oferty.

 

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Maksymilian Mędrygał

Wiśniowa 29A
39124 Iwierzyce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.