Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7417,Wykonanie-piecioletnich-ocen-stanu-technicznego-walow-przeciwpowodziowych-na-ter.html
2021-10-19, 05:12

Wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Przemyśl

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.45.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  29.06.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  09.08.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.08.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Przemyśl
Zamówienie składa się z następujących części:
1)    Cześć 1 – Wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Munina w km 0+000 - 2+200,
2)    Cześć 2 – Wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów p.powodziowych Pigany w km 0+000 - 2+590,
3)    Cześć 3 – Wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów p.powodziowych Ubieszyn - Głogowiec km 0+000 - 2+800

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Część nr 1, 2, 3:

A)

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z protokołem z kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli ziemnych w formie nasypu.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie

   - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6  i 7 do Formularza oferty.

B)

iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje
do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

- min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 6 a do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 71335000-5 - Badania inżynieryjne
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.