Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi w zakresie utrzymania cieków i zbiorników na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.48.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  09.08.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.08.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie utrzymania cieków i zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle” w podziale na 9 części.

Część 1- Utrzymanie cieków naturalnych - potok Szebnianka w km 0+000-7+000,

Część 2- Roboty utrzymaniowe na potok Boberka w km 0+000 - 8+480,

Część 3- Roboty utrzymaniowe na potoku Pielgrzymski (wg MPHP Pachniączka) w km 0+000- 4+998,

Część 4- Utrzymanie cieków naturalnych potok Czarny w km 0+000-7+500,

Część 5- Roboty  utrzymaniowe  na   potoku Tyśmionki (wg MPHP Glinczany Potok) w km 0+000 - 6+000,

Część 6- Roboty utrzymaniowe na  potoku Dobryński  w km 0+000 - 4+000,

Część 7- Roboty utrzymaniowe na potoku Chlebianka w km 0+000 - 20 +300,

Część 8- Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Jasionka, Ulga i Od Rozdziela - konserwacja w km 0+000-3+400, 0+000-0+400  w m. Lipinki,

Część 9- Konserwacja  cofki  zbiornika  Klimkówka  polegająca  na   wycince   wikliny i zakrzaczeń w części cofkowej w Uściu Gorlickim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla wszystkich części zamówienia na zasadach określonych w lit. a) – d):

a)Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych,

b)Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ- Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.07.2021 08:33:54
 • Marcin Wolski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 26.07.2021 08:38:21
 • Marcin Wolski

 • PGW WP-RZGW Rzeszów informuje, że na Platformie Zamawiającego zamieszczono ogłoszenie o zmianie treści SWZ.
 • 02.08.2021 09:26:36
 • Marcin Wolski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 02.08.2021 09:31:04
 • Marcin Wolski

 • PGW WP-RZGW Rzeszów informuje, że na Platformie Zamawiającego zamieszczono ogłoszenie o zmianie treści SWZ.
 • 05.08.2021 13:03:13
 • Marcin Wolski

 • PGW WP-RZGW Rzeszów informuje, że na Platformie Zamawiającego zamieszczono ogłoszenie o zmianie treści SWZ.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry