Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7500,Utrzymanie-ciekow-naturalnych-na-terenie-dzialalnosci-Zarzadu-Zlewni-w-Przemyslu.html
2021-10-26, 00:11

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu IV

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.47.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  16.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu IV.

Cześć 1 – Zasyp wyrwy na potoku Mistki w km 0+240 - 0+260 w m. Średnia Wieś

Zad.1– Zasyp wyrwy na potoku Mistki w km 0+240 - 0+260 w m. Średnia Wieś

Cześć 2 – Zasyp wyrwy na ciekach na terenie NW Lesko

Zad 1. Zasyp wyrwy w km 0+830 - 0+850 p. Bukowczańskiego w m. Bukowiec

Zad 2. Zasyp wyrwy w km 0+620 - 0+640 p. Bukowczańskiego w m. Bukowiec.

Cześć 3 – Zasyp wyrwy w km 0+430 - 0+480 p. Leki (Rudenka) w m. Uherce Mineralne

Zad.1. Zasyp wyrwy w km 0+430 - 0+480 p. Leki (Rudenka) w m. Uherce Mineralne

Cześć 4 – Udrożnienie koryta p. Bereźnica oraz zasyp  wyrwy  w km 12+220 - 12+290  m. Wola Matiaszowa

Zad.1 Udrożnienie koryta p. Bereźnica oraz zasyp  wyrwy  w km 12+220 - 12+290  m. Wola Matiaszowa

Cześć 5 – Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw na p. Glinny  w km 1+700 - 2+450  w m. Jankowce, gm. Lesko.

Zad.1 Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw na p. Glinny  w km 1+700 - 2+450  w m. Jankowce, gm. Lesko

Cześć 6 – Remont uszkodzonych umocnień w obrębie  stopni i zapór przeciw rumowiskowych na potoku Dylągówka

Zad.1 Remont uszkodzonych umocnień w obrębie  stopni i zapór przeciw rumowiskowych na potoku Dylągówka

Cześć 7 – Udrożnienie koryta potoku Ze Średniej w km 0+000 – 1+000 oraz lokalny zasyp wyrw

Zad.1. Udrożnienie koryta potoku Ze Średniej w km 0+000 – 1+000 oraz lokalny zasyp wyrw

Cześć 8 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw potoku Baryczka w km 0+000-4+000

Zad.1. Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw potoku Baryczka w km 0+000-4+000

Cześć 9 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw potoku Magierka w km 0+000-6+000

Zad.1. – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw potoku Magierka w km 0+000-6+000

Cześć 10 – Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Tyrawka i potoku Sanoczek

Zad.1. Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Tyrawka

Zad.2. Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Sanoczek

Cześć 11 – Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Sanok

Zad.1. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Osławica w km 5+200 - 7+200

Zad.2. Usuwanie szkód powodziowych na ciekach w zlewni rzeki Osława

Część 12 – Udrożnienie  potoku Dopływ spod Dachnowa

Zad.1 Udrożnienie  potoku Dopływ spod Dachnowa

Cześć 13 – Roboty utrzymaniowe na potoku Stebnik

Zad.2. Udrożnienie zabudowy regulacyjnej na potoku Stebnik w km 0+070 - 1+440 w m-ci Krościenko.

Cześć 14 – Zasyp wyrwy lewego brzegu rz. Solinka w km 38+900 – 38+950 w m. Żubracze, gm. Cisna

Zad.1. – Zasyp wyrwy lewego brzegu rz. Solinka w km 38+900 – 38+950 w m. Żubracze, gm. Cisna

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla części: 1-14

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.