Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

„Retencja korytowa cieków (Kanał Wschodni, Rów Czarny, Rzeka Czarna, Rzeka Jadwiżynka, Rzeka Strzeżnica, Struga Sianowska) w zakresie robót remontowych”.

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.91 44 11 225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  Oznaczenie sprawy: SZ.ROZ.2810.21.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.07.2020 18:00
 • Termin składania ofert
  03.08.2020 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.08.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe na dwudziestu istniejących urządzeniach wodnych na rzekach: Kanał Wschodni, Rów Czarny, Rzeka Czarna, Rzeka Jadwiżynka, Rzeka Strzeżenica, Struga Sianowska na terenie RZGW w Szczecinie - Zarządu Zlewni w Koszalinie – na obszarze działalności Nadzoru Wodnego w Koszalinie, w województwie zachodniopomorskim. W zakresie zadania ujęte jest: 13 przepustów z piętrzeniem (Kanał Wschodni, Rów Czarny, Rzeka Czarna, Rzeka Jadwiżynka, Rzeka Strzeżenica), dwie zastawki (Struga Sianowska, Kanał Wschodni), jeden jaz (rzeka Strzeżenica) oraz 4 wpusty do nawodnień (rzeka Strzeżenica). 
 W skład zadania wchodzą następujące urządzenia wodne:
Kanał Wschodni:
 - przepust z piętrzeniem w km 3+760 - obręb Skibno, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
 -  przepust z piętrzeniem w km 10+950 - obręb Wierciszewo, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- zastawka w km 11+421 - obręb Wierciszewo, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
-  przepust z piętrzeniem w km 11+816 - obręb Wierciszewo, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
Rów Czarny
- przepust z piętrzeniem w km 6+161 –obręb Warnino, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- przepust z piętrzeniem w km 6+411– obręb Warnino, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- przepust z piętrzeniem w km 6+670– obręb Warnino, gmina Biesiekierz, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
Rzeka Czarna
- przepust z piętrzeniem 11+075 - obręb Koszalin, gmina Koszalin, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- przepust z piętrzeniem 13+475 - obręb Koszalin, gmina Koszalin, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- przepust z piętrzeniem w km 14+750 - obręb Bonin, gmina Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- przepust z piętrzeniem w km 15+500 - obręb Bonin, gmina Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
Rzeka Jadwiżynka
- przepust z piętrzeniem w km 2+526 - obręb Kłanino, gmina Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
Rzeka Strzeżenica
- jaz w km 5+960 - obręb Łekno, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- 4 wpusty do nawodnień w km 5+970 - 7+000 - obręb Łekno, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- przepust z piętrzeniem w km 12+460 - obręb Komory, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
- przepust z piętrzeniem w km 12+760 - obręb Komory, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
Struga Sianowska
- zastawka w km 0+880 - obręb 6 Sianów, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ.
 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawców:

Celem spełnienia warunku udziału Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda lub 1 robotę budowlaną o wartości 200 000,00 zł, polegające/polegającą na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem urządzeń wodnych.

2. Warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia.

W celu spełniania warunku udziału Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji  i Rozwoju  z dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2019r poz. 831) w specjalności inżynierii hydrotechnicznej lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r.,  poz. 65 z poźn.zm.).

Warunki realizacji umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Informacje dodatkowe


1.Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.5 SIWZ, oraz oświadczeń lub dokumentów składanych po upływie terminu składania ofert), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

2. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, (z wyłączeniem złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów składanych razem z ofertą oraz oświadczeń lub dokumentów składanych po upływie terminu składania ofert), uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

3.W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry