Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi projektowe związane z przygotowaniem operatów wodno-prawnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811. 8 .2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.07.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  12.07.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na zastawce w km 1+357 zlokalizowanej na rzece Filipka wraz z instrukcją gospodarowania wodą
 2. Wykonanie dokumentacji: operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na zastawce na rzece Olszynka.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegającego na opracowaniu operatów wodno-prawnych związanych z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystanie obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

Warunki realizacji umowy

Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wada przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem
24 miesięcy licząc od odbioru końcowego umowy.

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

Informacje dodatkowe

Miejsce i termin złożenia ofert: 12.07.2021r. do godz. 11:30 za pośrednictwem Platformy

Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformę

Miejsce i termin otwarcia ofert: 12.07.2021 o godz. 12:00 otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie za pomocą Platformy

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry