Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7554,Wykonanie-ekspertyzy-technicznejdokumentacji-technicznej-dla-obiektow-na-terenie.html
2021-10-26, 00:30

„Wykonanie ekspertyzy technicznej/dokumentacji technicznej dla obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Przemyślu”, w zakresie szczegółowym „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa stopni betonowych oraz muru oporowego na potoku Stebnik w miejscowości Krościenko wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy lub innego rozwiązania”

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.46.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.07.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  16.08.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.08.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie ekspertyzy technicznej/dokumentacji technicznej dla obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Przemyślu”, w zakresie szczegółowym

 „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa stopni betonowych oraz muru oporowego na potoku Stebnik w miejscowości Krościenko wraz ze wskazaniem sposobu/metody naprawy lub innego rozwiązania”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

A)

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowych dla obiektów hydrotechnicznych lub projektów dla nowo budowanych obiektów hydrotechnicznych lub ekspertyz stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie

   - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6  i 7 do Formularza oferty.

B)

iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje
do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

- min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 6 a do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy będącym załącznikiem do SWZ.

Branże CPV

 • 71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
 • 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71315200-1 - Budowlane usługi doradcze

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.