Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7699,quotOpracowanie-projektu-budowlanego-i-wykonawczego-dla-zadania-pn-Babulowka-roz.html
2021-10-23, 02:53

"Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań rzeki Babulówki: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych..."

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.58.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.07.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  25.08.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.08.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań rzeki Babulówki: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.”

2. Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla ww. zadania, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 484).

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również wskazać obiekty komunikacyjne wraz z ich parametrami konieczne do przebudowy.

3. Zakres obejmuje następujące pozycje:

1)Prace przedprojektowe.

2)Prace projektowe.

3)Usługi towarzyszące pracom projektowym.

4)Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu projektu w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczącego: budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie którego została uzyskana decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 484 z późn. zm.), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Długość wałów będących przedmiotem wykazywanego zamówienia musi wynosić min. 2 km.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

Kwalifikacja nastąpi podstawie zał. nr 6 i 7 do Formularza oferty.

2. Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

a) Projektant (1 osoba), z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, wykazująca się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor co najmniej jednego projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w Załączniku nr 8 do Formularza oferty:

 • nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, projekty budowlane wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/odbudowy/ rozbudowy/nadbudowy/przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.
 • zakresu inwestycji (w tym długości obwałowania),
 • danych adresowych inwestora, dla którego został opracowany projekt,
 • informacji dot. wydania na podstawie projektu budowlanego decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

Uwaga:

Doświadczenie tej osoby wskazanej z nazwiska i imienia oraz jej kwalifikacje zawodowe Wykonawca winień wykazać w ofercie. Doświadczenie tej osoby stanowić będzie podstawę do oceny oferty wg kryterium: „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta” zgodnie z pkt 15 SWZ. Osoba ta jako minimum winna wykonać w imieniu Wykonawcy projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym. Ewentualna zamiana osoby w trakcie realizacji umowy (do realizacji funkcji projektanta) wskazanej w ofercie jest dopuszczalna tylko, jeżeli „nowa zastępująca osoba" będzie posiadać jako minimum doświadczenie osoby wykazanej w ofercie oraz będzie spełniać wymagania powyżej.

 

b) min. 1 osobę z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Kwalifikacja na podstawie Załącznika nr 8 do Formularza oferty.

 

c) min. 1 osobę do przygotowania i obróbki danych przestrzennych do modelowania hydraulicznego, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i obróbki danych przestrzennych do modelowania hydraulicznego.

Doświadczenie osób wymienionych w punkcie 7.3.2.3. SWZ należy wykazać poprzez podanie w Załączniku nr 8 do Formularza oferty:

 • łącznego okresu (w latach i miesiącach) posiadanego doświadczenia w zakresie przygotowania i obróbki danych przestrzennych do  modelowania hydraulicznego.
 • danych teleadresowych Klienta/Pracodawcy u którego/których osoba zdobyła doświadczenie zawodowe,
 • opisu zakresu obowiązków u Klienta/Pracodawcy u którego/których osoba zdobyła doświadczenie zawodowe (opis zakresu obowiązków zawierać co najmniej takiej informacje, aby  potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu).

 

d) min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do ustalania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych, w tym budownictwa wodnego (kat. VI) lub posiadającą inne odpowiadające ww. tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień,

Kwalifikacja na podstawie Załącznika nr 8 do Formularza oferty.

 

e) min. 1 osobę - Specjalistę ds. ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, który powinien:

 • wykazać udział w wykonaniu, w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 1 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w rozumieniu ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), w części obejmującej ocenę oddziaływania na cele środowiskowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późń. zm.) w oparciu o który uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • ukończyć, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: biologia, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska;

Doświadczenie osób wymienionych w punkcie 7.3.2.5. SWZ należy wykazać poprzez podanie w Załączniku nr 8 do Formularza oferty:

 • nazwy zamówienia, tj. nazwy przedsięwzięcia dla którego sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • zakresu opracowania ww. zamówienia (tj. informacji czy raport został sporządzony w części obejmującej ocenę oddziaływania na cele środowiskowe)
 • inwestorów, dla których zostało wykonane ww. zamówienie,
 • informacji dot. wydania na podstawie ww. raportu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (data, znak/numer i organ wydający decyzję).

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.07.2021 09:43:08
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
 • 13.07.2021 10:29:01
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej w dniu 13.07.2021r. zamieszczone zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
 • 30.07.2021 09:19:49
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz Wyjaśnienia i zmiany SWZ z załącznikami.
 • 30.07.2021 09:20:44
 • Paulina Krociel

 • Zmieniono termin składania i otwarcia ofert.
 • 09.08.2021 14:35:37
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz Wyjaśnienia i zmiany SWZ z załącznikiem.
 • 09.08.2021 14:36:45
 • Paulina Krociel

 • Zmieniono termin składania i otwarcia ofert.
 • 17.08.2021 12:19:15
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz Wyjaśnienia i zmiany SWZ z załącznikami.
 • 17.08.2021 12:19:39
 • Paulina Krociel

 • Zmieniono termin składania i otwarcia ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.