Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa materiałów budowlanych związanych z bieżącym wykonywaniem remontów w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez zarządy zlewni RZGW w Poznaniu

Przetarg nieograniczony
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 7749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  ROZ.2810.42.2020
 • Numer części
  1
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.07.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  18.08.2021 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  18.08.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów budowlanych związanych z bieżącym wykonywaniem remontów w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez zarządy zlewni RZGW w Poznaniu

 

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

 

Część 1 – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim,

Część 2 – Zarząd Zlewni w Poznaniu,

Część 3 – Zarząd Zlewni w Sieradzu.

 

 

Część 1 podzielona zostało na następujące zadania:

- zadanie I – malarsko-budowlana,

- zadanie II – metalowa,

 

Część 2 podzielona zostało na następujące zadania:

- zadanie I – malarsko-budowlana,

- zadanie II – metalowa,

- zadanie III – boje sygnalizacyjne,

- zadanie IV – łaty wodowskazowe,

 

Część 3 podzielona zostało na następujące zadania:

- zadanie I – malarsko-budowlana,

- zadanie II – metalowa.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określają:

-Formularz cenowy

-opis przedmiotu zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, dla:

 1. część 1:

o wartości nie mniejszej niż 5 000,00  zł, (artykuły malarsko – budowlane i/lub metalowe)

 1. część 2:

o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł, (artykuły malarsko – budowlane i/lub artykuły metalowe i/lub boje sygnalizacyjne i/lub łaty wodowskazowe)

 1. część 3:

o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł, (artykuły malarsko – budowlane i/lub metalowe)

 

(W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie dostaw o wartości określonej dla tej części, dla której wskazano większą wartość, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części I i części II zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w zakresie dostaw o wartości min. 50 000 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ i w załaczniku wzór umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 44111000-1 - Materiały budowlane

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry