Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp

Tryb podstawowy
Część nr 1: Wycinka drzew - obszar NW Sulęcin, NW Kostrzyn nad Odrą, NW Gorzów Wlkp.

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.45.2021
 • Numer części
  PO.ROZ.2810.45.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.07.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  29.07.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.07.2021 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wycinka 152 drzew oraz usunięcie 43 wywrotów z koryta rzeki, zlokalizowanych na działkach powierzchniowych wód płynących na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. wraz ze złożeniem na terenie obok miejsca wycinki lub z transportem pozyskanego drewna na place magazynowe.

Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część nr 1: „Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. – obszar NW Sulęcin, NW Kostrzyn nad Odrą, NW Gorzów Wlkp.”

a) Teren Nadzoru Wodnego w Sulęcinie:

1) 2 szt. z gat. topola kanadyjska , 1 szt. z gat. brzoza brodawkowata  - Kanał Deszczański, działka nr 162, obręb Łagodzin, gm. Deszczno

b) Teren Nadzoru Wodnego w Kostrzynie nad Odrą:

1) 4 szt. z gat. klon pospolity, 2 szt. z gat. olsza czarna ( 1 szt. pięciopniowa, 1 szt. dwupniowa) – rzeka Ośnianka w km. 19+310, 19+335, 19+343, 19+355, 19+388, 19+432, dz. nr 255, obręb Ośno Lubuskie, gm. Ośno Lubuskie

c) Teren Nadzoru Wodnego w Gorzowie Wielkopolskim:

1) 1 szt. z gat. wiąz – rzeka Witniczanka w km. 3+250, dz. nr ew. 1347, m. Witnica, gm. Witnica

 

Część nr 2: „Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. – obszar NW Międzyrzecz”

 1. 9 szt. z gat. olcha – jezioro Kursko, dz. nr 507/2, obręb Kursko, gm. Międzyrzecz
 2. 1 szt. z gat. olcha – rzeka Paklica, dz. nr 426, obręb Międzyrzecz-2, gm. Międzyrzecz
 3. 3 szt. z gat. olcha – jezioro Kochle, dz. nr 1573, obręb Pszczew, gm. Pszczew
 4. 2 szt. z gat. olcha – Rakownik (rzeka Paklica), dz. nr 170/1, obręb Lubrza, gmina Lubrza


Część nr 3 - „Wycinka drzew i usuwanie wywrotów na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. – obszar NW Nowy Tomyśl”

 1. 10 szt. z gat. wierzba – rzeka Obra, dz. nr 550, obręb Perzyny, gm. Zbąszyń
 2. 50 szt. z gat. wierzba – rzeka Obra, dz. nr 568 , obręb Przyprostynia, gm. Zbąszyń
 3. 18 szt. z gat. wierzba (wywroty w korycie cieku) – rzeka Obra, dz. nr 568, obręb Przyprostynia, gm. Zbąszyń
 4. 12 szt. z gat. olsza czarna – rzeka Obra, dz. nr 1026/3, miasto Zbąszyń, gm. Zbąszyń
 5. 3 szt. z gat. wierzba (wywroty w korycie cieku) – rzeka Obra, dz. nr 1026/3, Miasto Zbąszyń, gm. Zbąszyń
 6. 3 szt. z gat. olsza, 1 szt. z gat. klon, 4 szt. z gat. wierzba – rzeka Obra, dz. nr 1026/3, Miasto Zbąszyń, gm. Zbąszyń
 7. 5 szt. z gat. olsza czarna (wywroty w korycie cieku) – rzeka Obra, dz. nr 1026/3, Miasto Zbąszyń, gm. Zbąszyń
 8. 20 szt. z gat. olsza czarna, 19 szt. z gat. wierzba - rzeka Obra, dz. nr 1026/3, Miasto Zbąszyń, gm. Zbąszyń
 9. 8 szt. z gat. olsza czarna, 9 szt. z gat. wierzba (wywroty w korycie cieku)  - rzeka Obra, dz. nr 1026/3, Miasto Zbąszyń, gm. Zbąszyń
 10. 4 szt. z gat. olsza czarna - rzeka Obra, dz. nr 892/2 , obręb Strzyżewo, gm. Zbąszyń
 11. 4 szt. z gat. olsza czarna – rzeka Obra, dz. nr 321/10, obręb Perzyny, gm. Zbąszyń

Szczegółowy opis zakresu prac do wykonania w ramach poszczególnych części przedstawiony został w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w formularzu cenowym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

1. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

części nr 1 – wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wycince drzew

części nr 2 – wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wycince drzew

części nr 3 – wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wycince drzew

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem.

2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia pilarza – drwala (wymagane przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ) , z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym , skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Dopuszcza się, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawił tą samą osobę.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry