Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7909,Roboty-budowlane-zwiazane-z-utrzymaniem-obiektow-i-urzadzen-wodnych-na-terenie-Z.html
2021-10-26, 01:42

„Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli III”

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.64.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.07.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  05.08.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.08.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli III w podziale na 4 części

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

     Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

1) Dla części nr 1,3:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków

 

  2) Dla części nr 2:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych

 

  3) Dla części nr 4:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie dróg

 

Wykazywane w ppkt 1,2,3  zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami woru umowy- zał. nr 3 do SWZ

Informacje dodatkowe

Wykonawca składa jedną ofertę, a wolę przystąpienia do określonych części wyraża w pliku formularza ofertowego- zał. nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.08.2021 12:37:41
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Zamawiający umieścił na stronie niniejszego postępowania Wyjasnienia i zmiany treści SWZ, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmieniono termin składania ofert.
 • 01.09.2021 14:18:12
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Przedłużono termin związania ofertą
 • 18.10.2021 16:47:30
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.