Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont murów oporowych w Żywcu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.126290615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.47.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.07.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  04.08.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.08.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont murów oporowych w Żywcu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 - zdolności technicznej lub zawodowej

a) wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jężeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie których wykonano remont budowli hydrotechnicznej, a wartość tych prac wynosiła co najmniej 350 000 zł brutto każda (potwierdzone dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony Zącznik nr 5 „Wykaz zrealizowanych robót”

b) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony Załącznik nr 9 „Wykaz osób”

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z treścią zał. nr 4 do SWZ - wzorem umowy

Informacje dodatkowe

1.1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiar robót,

- Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy (wraz z załącznikami),

- Załączniki nr 8a i 8b do SWZ – Dokumentacja Projektowa,

- Załącznik nr 10 do SWZ – OPZ.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.08.2021 08:47:44
 • Iwona Jaroś

 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania
 • 04.08.2021 12:54:02
 • Iwona Jaroś

 • Informacja z otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry