Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remonty budowli na ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.47.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.07.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  18.08.2021 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  18.08.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remonty budowli na ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

w podziale na niżej wymienione części:

Część I - „Remont budowli piętrzących (2 zastawek) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej Rowu Grabarskiego.”, „Remont budowli piętrzących (2 jazów) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej Kanału Północnego Obry”
Część II  –  „Remont jazu na Kanale Racza Struga w Drzecinie w km 26+706 i jazu na Długim Rowie (Kanał Czarny) w km 1+200”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 4 budowli na terenie NW Nowy Tomyśl oraz 2 budowli na terenie NW Kostrzyn nad Odrą w poniższym zakresie:

Dla części I

Zastawka nr 1 w km 5+300 Rowu Grabarskiego

Remont obejmuje oczyszczenie powierzchni betonowych jazu poprzez piaskowanie, uzupełnienie ubytków betonów w przyczółkach jazów – oczyszczenie, uzupełnienie zbrojenia (dozbrojenie) poprzez dołożenie stali zbrojeniowej STS3 Ø 12 mm, zaszalowanie oraz zalanie mieszanka betonową  C25/30 W8. Pozostałe części betonowe po oczyszczeniu wzmocnić i wygładzić poprzez wykonanie torkretowanie warstwą o grubości min. 10 mm. Uzupełnić brakujące barierki ochronne oraz  oczyścić istniejące wraz z malowaniem farbami olejnymi.

Wykonać nowe szandory o wymiarach 10x10x158 cm z belek dębowych wraz z okuciami.

Dodatkowo należy wykonać nowe umocnienia betonowe od dolnej wody poprze ułożenie na istniejące umocnienia płyt ażurowych na warstwie betonu z jednoczesnym uzupełnienie ubytków gruntu pod istniejącymi umocnieniami.

W celu wykonanie remontu przewiduje się usypanie grobli ziemnej od strony górnej wody wraz z przepompowaniem napływającej wody poniżej budowli.

Dokładny zakres zgodnie z przedmiarem robót.

 

Zastawka nr 2 w km 11+500 Rowu Grabarskiego

Remont obejmuje wykonanie nowej kładki ażurowej z poliwęglanu o wymiarze oczek 50x50 mm. Wymiary kładki 5,90 x 0,85m i grubości min. 3 cm wraz z montażem na kotwy do konstrukcji zastawki.

Wykonanie barierek ochronnych na obiekcie wys. 1,10 m o długości całkowitej 5,90 m.

Pozostałe części betonowe oczyścić poprzez piaskowanie a następnie wykonać torkretowanie warstwą o grubości min. 10 mm.

Wykonać nowe szandory o wymiarach 10x10x158 cm wraz z okuciami – 10 szt..

W celu wykonanie remontu przewiduje się usypanie grobli ziemnej od strony górnej wody wraz z przepompowaniem napływającej wody poniżej budowli.

Dokładny zakres zgodnie z przedmiarem robót.

 

Jaz nr 7 w km 4+700 Kanału Północnego Obry.

Remont obejmuje demontaż betonowej kładki prawego przęsła jazu o wym. 4,6 x 1,0 x 0,10 m  przy użyciu dźwigu wraz z załadunkiem, wywiezieniem i utylizację.

Wykonanie nowej  kładki o wym. 4,6 x 1,0 x 0,10 m  wraz z dowozem na budowę i montażem na obiekcie.

 

Jaz nr 8 w km 8+330 Kanału Północnego Obry.

Remont obejmuje demontaż zasuw jazu z przewiezieniem na warsztat, oczyszczenie poprzez piaskowanie, wymianę poszyć z blach stalowych, malowanie natryskowe oraz ponowny montaż na obiekcie, remont dwóch mechanizmów wyciągowych – ślimakowych na obiekcie. W celu wykonania remontu przewidziano do wykonania i założenia jako zamknięcia awaryjne szandory grub. 71 mm. Dodatkowo należy oczyścić elementy betonowe jazu a następnie wykonać  torkretowanie przyczółków oraz umocnień dwoma warstwami o grubości 10 mm oraz uzupełnienie miejscowych ubytków betonu, Uzupełnić brakujące barierki ochronne oraz  oczyścić istniejące wraz z malowaniem farbami olejnymi. Dokładny zakres zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

 

Dla części II

Jaz na Długim Rowie (Kanał Czarny) w km 1+200

Zakres prac obejmuje roboty polegające na wykoszeniu skarp, usunięciu warstwy ziemi, wykopy przy odkrywaniu fundamentów, rozebranie ław, stóp i fundamentów, oczyszczeniu umocnienia betonowego, izolacja płaszczyzn pionowych podlegających na zasypaniu lepikiem asfaltowym. Transport gruzu samochodem samowyładowczym. Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki, wykonanie narzutu kamiennego podwodnego, wykonanie palisady, płyty stropowej, zasypanie wykopów.

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych  jazu kładki, filarów i powierzchni sufitowych. Naprawa szczelin dylatacyjnych. Naprawa konstrukcji betonowych jazu poprzez wklejanie kształtek uszczelniających przy hydroizolacji fundamentów na bitumiczną masę, zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie taśm z włókien węglowych, reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni  konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wypełnienie ubytków zaprawą modyfikowaną tworzywami sztucznymi. Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych oczyszczonych poprzez gruntowanie, malowanie dwukrotne  elastyczną powłoką ochronną do betonu. Czyszczenie strumieniowo ścierne, malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi - ceownik 80, 100 i 120, obramowanie z ceownika 100.

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych.

Roboty ziemne – wykonanie grodzy ziemnych, montaż tymczasowego rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD), demontaż tymczasowego rurociągu, odwodnienie wykopu. Humusowanie skarp z obsianiem.

Roboty inżynieryjno – budowlane polegające na wykonaniu i założeniu szandorów wraz
z okuciami, wybudowanie poręczy na jazie z elementów HDPE, prefabrykowane stopy betonowe, podstawa słupka – kotwa, montaż łat wodowskazowych i repera.

 

Jaz na Kanale Racza Struga w Drzecinie w km 26+706.

Zakres prac obejmuje roboty polegające na wykoszeniu skarp, usunięciu warstwy ziemi, wykopy przy odkrywaniu fundamentów, rozebranie ław, stóp i fundamentów, izolacja płaszczyzn pionowych podlegających na zasypaniu lepikiem asfaltowym. Transport gruzu samochodem samowyładowczym. Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych wraz z rozbiórką istniejącego ubezpieczenia. Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki, ułożenie geowłókniny syntetycznej pod materace gabionowe, wykonanie palisady, narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego. Wykonanie elementów betonowych pod umocnienie betonowych skarp, zasypanie wykopów.

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych  jazu kładki, filarów i powierzchni sufitowych. Naprawa szczelin dylatacyjnych. Naprawa konstrukcji betonowych jazu poprzez wklejanie kształtek uszczelniających przy hydroizolacji fundamentów na bitumiczną masę, zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie taśm z włókien węglowych, reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni  konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wypełnienie ubytków zaprawą modyfikowaną tworzywami sztucznymi.

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych oczyszczonych poprzez gruntowanie, malowanie dwukrotne  elastyczną powłoką ochronną do betonu. Czyszczenie strumieniowo ścierne, malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi - ceownik 80, 100 i 120, obramowanie z ceownika 120.

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych.

Roboty ziemne – wykonanie grodzy ziemnych, dostarczenie kruszywa do wykonania grodzy,  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami, montaż tymczasowego rurociągu z rur polietylenowych (PE, PEHD), demontaż tymczasowego rurociągu, odwodnienie wykopu. Humusowanie skarp z obsianiem.

Roboty inżynieryjno – budowlane polegające na wykonaniu i założeniu szandorów wraz
z okuciami, wybudowanie poręczy na jazie z elementów HDPE, prefabrykowane stopy betonowe, podstawa słupka – kotwa, montaż łat wodowskazowych i repera

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub modernizacji lub naprawy budowli hydrotechnicznych lub/i budowli piętrzących, z wyłączeniem: zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, kanałów w rozumieniu par. 3 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579), w tym jedna robota o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto ( sto tysięcy złotych 00/100 ) – warunek dotyczy części  I i II
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem w części I i II

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • „Remont budowli piętrzących (2 zastawek) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej Rowu Grabarskiego.”, „Remont budowli piętrzących (2 jazów) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej Kanału Północnego Obry”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • „Remont jazu na Kanale Racza Struga w Drzecinie w km 26+706 i jazu na Długim Rowie (Kanał Czarny) w km 1+200”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry