Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla obiektów hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.51.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.08.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  06.09.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.09.2021 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dla części nr 1 - wykonanie usługi polegającej na opracowaniu operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) dla potrzeb planowanego postępowania administracyjnego, mającego na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód polegającego na piętrzeniu i retencjonowaniu wód rzeki Białej Okszy dla potrzeb zbiornika wodnego Ostrowy.

Dla części nr 2 - wykonanie usługi polegającej na opracowaniuoperatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), na potrzeby postępowania administracyjnego mającego na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego umożliwiającego piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Ner za pośrednictwem budowli hydrotechnicznej.

w podziale na niżej wymienione części:

Część 1 zamówienia, NW Kłobuck

          Zbiornik wodny Ostrowy, obręb Ostrowy, gmina Miedźno ,

          powiat kłobucki:

           Zbiornik wodny Ostrowy dolny  w km rz. Biała Oksza w km 3+110,

           Zbiornik wodny Ostrowy górny  w km rz. Biała Oksza w km 4+454.

 

Część 2 zamówienia, NW Poddębice

   Jaz „Zimne” w km 30+114 rzeki Ner o możliwości piętrzenia ˃ 2,0 m,    obręb Zimne- Rydzyna, gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki.     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia związany z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu usług polegających na opracowaniu co najmniej 1 operatu wodnoprawnego na budowę lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję - pozwolenie wodnoprawne – Warunek dotyczy części 1 i 2
 2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem w części 1 i 2

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 22473000-6 - Instrukcje techniczne
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry