Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usunięcie zatorów na ciekach - NW Strzelin

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 757 20 64
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.490.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.08.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  25.08.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie zatorów, powalonych drzew
z koryt cieków, usunięcie uszkodzonych rur przepustu w celu przywrócenia swobodnego przepływu wody w korytach cieków

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca musi wykazać, że:
 2. posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile  Wykonawca  wykaże, iż  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał samodzielnie co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji lub usuwaniu zatorów na ciekach, kanałach.

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

       a) wykaz usług (w formie oryginału – załącznik Nr 3) wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonaniai podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z  załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru, faktury vat), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry