Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – wały Kościańskiego Kanału Obry –Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.56.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.09.2021 15:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  08.09.2021 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  08.09.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na Wałach Kościańskiego Kanału Obry w km 0+000 – 1+680, 4+950 - 45+860 (wał lewostronny) oraz w km 0+000 – 3+710, 4+950 – 45+860 (wał prawostronny).

Prace na obiekcie polegać będą na:

-   wykoszeniu porostów ręcznie ze skarpy odwodnej, odpowietrznej, ławki i korony, 10 % pow. skarp w hm  0+000 - 1+680 oraz 4+950 – 45+860 – wał lewostronny 0+000 – 3+710 oraz 4+950 – 45+860 – wał prawostronny

-   wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarpy odwodnej, korony i ławki,

-   wykoszeniu porostów kosiarką bijakową skarpy odwodnej, odpowietrznej ławki i korony wału 90 % powierzchni skarp,

-   wycince zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonywania w ramach przedmiotu zamówienia określają Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych na obiekcie Wały Kościańskiego Kanału Obry – powiat Kościan, Gostyń i Śrem (NW Gostyń i NW Kościan).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń wodno-melioracyjnych o długości min. 45,0 km w jednym roku.
 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia - Wzór umowy_56

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry