Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – wały Kościańskiego Kanału Obry –Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.56.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.09.2021 15:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  08.09.2021 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  08.09.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na Wałach Kościańskiego Kanału Obry w km 0+000 – 1+680, 4+950 - 45+860 (wał lewostronny) oraz w km 0+000 – 3+710, 4+950 – 45+860 (wał prawostronny).

Prace na obiekcie polegać będą na:

-   wykoszeniu porostów ręcznie ze skarpy odwodnej, odpowietrznej, ławki i korony, 10 % pow. skarp w hm  0+000 - 1+680 oraz 4+950 – 45+860 – wał lewostronny 0+000 – 3+710 oraz 4+950 – 45+860 – wał prawostronny

-   wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarpy odwodnej, korony i ławki,

-   wykoszeniu porostów kosiarką bijakową skarpy odwodnej, odpowietrznej ławki i korony wału 90 % powierzchni skarp,

-   wycince zakrzaczeń wraz ze zrębkowaniem gałęzi z wyciętych krzaków na całej długości wałów i rozścielenie wzdłuż wału przy stopie na skarpie odpowietrznej.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonywania w ramach przedmiotu zamówienia określają Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych na obiekcie Wały Kościańskiego Kanału Obry – powiat Kościan, Gostyń i Śrem (NW Gostyń i NW Kościan).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń wodno-melioracyjnych o długości min. 45,0 km w jednym roku.
 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia - Wzór umowy_56

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry