Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont budowli piętrzących w celu zwiększenia zdolności retencyjnej na terenie ZZ Koło

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.54.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.09.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  24.09.2021 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  24.09.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont budowli piętrzących w celu zwiększenia zdolności retencyjnej na terenie ZZ Koło”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:

Remont budowli piętrzących w celu zwiększenia zdolności retencyjnej na terenie ZZ Koło

część 1 zamówienia:

Remont budowli piętrzących rzeki Warcica i Rów Ksawerowski i  Struga Olszówka – NW Koło

część 2 zamówienia:

Remont budowli piętrzących rzeki Kiełbaska Duża i Struga Janiszewska – NW Turek

część 3 zamówienia:

Remont budowli piętrzących rzeki Struga Bawół – NW Słupca

Przedmiotem zamówienia (wszystkich części) jest  zwiększenie zdolności retencyjnej rzek Warcicy oraz Rowu Ksawerowskiego, Struga Olszówka, Kiełbaska Duża, Struga Janiszewska i Struga Bawół poprzez remont budowli piętrzących dla poprawienia skuteczności piętrzenia wód.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia – dla danej części zamówienia - określają załączniki:

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dla danej części zamówienia).

Załącznik nr 3 do SWZ – Dokumentacja robót budowlanych (Przedmiar robót i Mapki z lokalizacją obiektów, STWiOR - dla danej części zamówienia).

Szczegóły w SWZ - odpowiednio dla danej części zamówienia.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowalne polegające na remoncie budowli hydrotechnicznych w tym co najmniej 1 robotę na kwotę nie mniejszą niż:

- 70 tys. zł brutto dla części 1 zamówienia,

- 50 tys. brutto dla części 2 zamówienia,

- 30 tys. brutto dla części 3 zamówienia.

W przypadku składania oferty na większą ilość części wystarczającym będzie spełnianie warunku wykonania co najmniej 2 robót budowlanych polegające na remoncie budowli hydrotechnicznych, w tym co najmniej 1 roboty na kwotę nie mniejszą niż wymóg kwotowy w najwyższej wartości danej części zamówienia na którą wykonawca składa ofertę.

(W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.)

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Brak wadium w postępowaniu.

 

Termin wykonania zamówienia wynosi:

Część 1: Remont budowli piętrzących rzeki Warcicy i Rowu Ksawerowskiego i Struga Olszówka - NW Koło

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

zakończenie :  do 60 dni od dnia podpisania umowy

Część 2. Remont budowli piętrzących rzeki Kiełbaska Duża i Strug Janiszewska - NW Turek

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

zakończenie : do 60 dni od dnia podpisania umowy

Część 3. Remont budowli piętrzących rzeki Struga Bawół - NW Słupca

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

zakończenie : do 30 dni od dnia podpisania umowy

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry