Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Buczynka poprzez remont budowli piętrzącej w km 4+751

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2811.29.2021.AK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.09.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  14.09.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Buczynka poprzez remont budowli piętrzącej  w km  4+751”.
Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.Spełnienie powyższego warunku zostanie uznane na podstawie złożonego zał. Nr 4  do Zapytania  ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry