Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8971,Utrzymanie-ciekow-naturalnych-i-urzadzen-wodnych-w-2021-r-3-obiekty-nadzorow-wod.html
21.07.2024, 12:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. (3) – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 43 655 41 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.58.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  20.09.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  21.10.2021 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  21.10.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

Część 1 – NW Kościan – w skład której wchodzi:

 • Zadanie 1 - Mosiński Kanał Obry
 • Zadanie 2 - Rów SM
 • Zadanie 3 - Rów Wyskoć

Część 2 – NW Poznań – w skład której wchodzi:

 • Zadanie 1 - Kanał Wojnowski
 • Zadanie 2 - Kanał Kąty

Część 3 – NW Poznań – w skład której wchodzi:

 • Zadanie 1 - rzeka Cybina
 • Zadanie 2 - Cybiński Kanał Ulgi
 • Zadanie 3 - rzeka Wirynka

Część 4 – NW Oborniki - Kanał Orłowski

Część 5 – NW Gostyń – rzeka Brzezinka

Główne elementy składowe przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych części) w szczególności szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania, lokalizację, sposób rozliczenia, termin realizacji, odbiór i płatność, określają załączniki:

-Wzór umowy,

-Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót utrzymaniowych (konserwacyjnych),

-Przedmiary robót,

-Mapy poglądowe.

Zamawiający informuje, że liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, to dowolna ilość części lub wszystkie części. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca może wykonać maksymalnie dwie części zamówienia. W związku z tym, w przypadku gdy oferta Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza w większej liczbie części niż dwie, wówczas Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia na te dwie części, dla których cena brutto w Formularzu cenowym była najwyższa.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług lub robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

Część 1 – NW Kościan – o łącznej długości min. 3,5 km w jednym roku

Część 2 – NW Poznań – o łącznej długości min. 4,5 km w jednym roku

Część 3 – NW Poznań – o łącznej długości min. 4 km w jednym roku

Część 4 – NW Oborniki – o łącznej długości min. 4 km w jednym roku

Część 5 – NW Gostyń – o łącznej długości min. 3 km w jednym roku

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 2 i części 3 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych o długości min. 4,5 km.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Zgdnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do umowy

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.