Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wisznia i Kanału Bucowskiego” w zakresie szczególnym roboty remontowe na jazie zlokalizowanym w m. Nienowice w km 4+330 rz. Wisznia.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.3.2811.17.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.09.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  17.09.2021 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

 • wykonanie nowej nawierzchni drogowej wraz z korytkami odprowadzającymi wody z przedmiotowego odcinka drogi,
 • wykonanie zabezpieczenia i odczyszczenia elementów betonowych i żelbetowych,
 • podwyższenie, oczyszczenie i odmalowanie barierki zabezpieczającej odcinek drogi na koronie jazu i pozostałych elementów stalowych
 • demontaż płyt drogowych ułożonych przed i za przedmiotowym odcinkiem drogi, uzupełnienie gruntu pod nimi, ponowne ułożenie nieuszkodzonych płyt lub ułożenie nowych płyt w miejsce uszkodzonych

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy
 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 • wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub modernizacji nawierzchni drogi o wartości robót min. 40 000,00 zł.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie.

 

 • Wykonawca powinien dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej lub drogowej oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na budowie po uzyskaniu uprawnień budowlanych.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy.

Branże CPV

 • 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry