Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udrożnieniowe rzek na terenie działania ZZ w Sieradzu – etap I

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 43 655 41 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.60.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.09.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  18.10.2021 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  18.10.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.  Zamówienie zostało podzielone na 9 części.

Część 1 – rzeka Struga Spicimierska

Część 2 – rzeka Kanał Królewski

Część 3 – rzeka Ner

Część 4 – rzeka Czarna Struga

Część 5 – rzeka Biała Oksza

Część 6 – rzeka Pyszna

Część 7 – rzeka Pichna Szadkowicka 

Część 8 – rzeka Stradomka

Część 9 – rzeka Jesionka  

2. Roboty utrzymaniowe na rzekach, obejmują w szczególności:

-ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i podszycia,

-rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka.

-mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem,

-ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem,

-wydobycie z dna rzeki roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna rzeki przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem,

-ręczne wykoszenie porostów z dna cieku  wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędź skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem              

-oczyszczenie umocnień budowli wraz z załadowaniem pobranego materiału na przyczepę i wywozem,

-usunięcie przy użyciu koparki zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, ko-narów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku objętym zamówieniem wraz z załadowaniem na przyczepę i wywozem

-likwidacja zatorów oraz tam bobrowych, zabudowa wyrwy

-zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zajętego na potrzeby realizacji zadania.

-rekompensata za straty związane z wejściem na grunt podczas realizacji robót

3. Główne elementy składowe przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych części) w szczególności szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania, lokalizację, sposób rozliczenia, termin realizacji, odbiór i płatność, określają załączniki:

-Wzór umowy,

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru usług,

-Przedmiary robót,

-Mapy poglądowe.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, poprzez wykonanie co najmniej 2 usług/robót, polegających na utrzymaniu i konserwacji rzek, kanałów lub cieków o wartości na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto każda.

Warunki realizacji umowy

Zgdnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do umowy

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla:

Część 1 – 3 000,00 zł

Część 2 – 3 500,00 zł

Część 3 – 5 000,00 zł

Część 4 – 3 000,00 zł

Część 5 – 2 500,00 zł

Część 6 – 6 000,00 zł

Część 7 – 3 000,00 zł

Część 8 – 4 000,00 zł

Część 9 – 2 500,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1, pieniądzu;

2. gwarancjach bankowych;

3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry