Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rz. Oława – konserwacja koryta cieku, m. Ziębice

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.+48 71 7479 395
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.585.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  29.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie i wygrabienie porostówze skarp i dna rzeki Oławy, wywiezienie wygrabionego pokosu, ścinanie i karczowanie drzew, usunięcie zatorów i zanieczyszczeń

z koryta, mechaniczne plantowanie terenu. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że:

 1. posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile  Wykonawca  wykaże, iż  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał samodzielnie co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji lub usuwaniu zatorów na ciekach, kanałach.

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry